81. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod proběhlo dne 19. 6. 2020

81. zasedání Hradec Králové, Pardubice, Liberec – dne 19. 6. 2020 proběhlo plánované zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále také „VRR“ nebo „Výbor“) opět prostřednictvím videokonference. 

Členové VRR na tomto zasedání schválili závěrečný účet, účetní závěrku a výsledek hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za rok 2019. Také byli informováni o výsledku přezkoumání hospodaření Ministerstvem financí ČR za rok 2019.

V březnu 2020 dokončilo Ministerstvo financí ČR na Úřadu Regionální rady přezkoumání hospodaření za rok 2019. Ministerstvo financí ČR ve svém závěru konstatovalo, že nebyly zjištěny chyby nebo nedostatky“, doplnila Ing. Helena Kubíčková, ředitelka Úřadu.

Členové VRR byli seznámeni s činností interního auditu, byli informováni o externích kontrolách a auditech, o vývoji situace u rizikových projektů a o obdržených rozhodnutích odvolacího orgánu u projektů, u kterých došlo k porušení rozpočtové kázně. Výbor u projektu s názvem „Revitalizace historického centra v Hrádku nad Nisou“ příjemce Města Hrádek nad Nisou neschválil prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně.

Regionální rada musí respektovat rozhodnutí Ministerstva financí ČR, které v rámci odvolacího řízení rozhodlo o uložení odvodu, a to v minimální výši. Vzhledem k tomu, že ministerstvo v rámci tohoto rozhodnutí již zohlednilo všechny argumenty příjemce, nemohl Výbor schválit prominutí odvodu“, uvedl Pavel Hečko, předseda Výboru.

Příští jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskuteční 18. září 2020 v Hradci Králové.