A - Č

1 2   Následující   ››

Atraktivita cestovního ruchu (turistická atraktivita)

Součást přírody (jeskyně, vodopád apod.) nebo objekt (památka, muzeum, sportoviště, rozhledna apod.), kterou účastník CR navštěvuje s cílem prohlídky, využití či shlédnutí.

 

Auditní orgán

Ústřední orgán státní správy zodpovědný za zajištění provádění auditů za účelem ověření účinného fungování řídícího a kontrolního systému programu a za vykonávání činností v souladu s čl. 62 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a čl. 61 nařízení Rady (ES) č. 1198/2006. Tuto funkci plní Ministerstvo financí prostřednictvím odboru Auditní orgán - Centrální harmonizační jednotka, který je funkčně nezávislý na ŘO a na PCO

 

BENEFIT7

BENEFIT7 je webová aplikace umožňující uživateli přístup k formulářům elektronických žádostí o poskytnutí dotace z operačních programů ČR, jejich vyplnění a předání ŘO elektronickou formou. Následně slouží příjemci k podání minitorovacích zpráv a následně žádosti o platbu.

 

Bodování projektu

Součást hodnocení, při kterém se boduje zaměření, kvalita a význam projektu v dané prioritní ose/oblasti podpory.

 

Brownfields

Zanedbané, v současnosti nevyužívané či málo využívané areály, objekty a plochy průmyslového charakteru nebo areály a objekty zemědělského charakteru, které ztratily svoji funkci a využití, jsou opuštěné či nevyužité, nebo málo využité.

 
1 2   Následující   ››