Absorpční kapacita

ROP Severovýchod podporuje vysokou absorpční kapacitu regionu prostřednictvím oblasti podpory 5.2. Absorpční kapacitou se rozumí schopnost regionu efektivně čerpat finanční prostředky v rámci Regionálního operačního programu.

K zvyšování absorpční kapacity je zapotřebí co nejvíce úspěšných projektů. Projekty stojí především na kvalitních lidských zdrojích, tzn. na schopnosti příjemců perfektně připravovat, následně úspěšně realizovat a vyúčtovávat projekty spolufinancované z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím ROP Severovýchod.

Oblast podpory 5.2 podporuje:

  • Tvorbu, přípravu a realizaci projektů

  • Poskytování informací, poradenských a konzultačních služeb

Nástrojem podpory je tzv. asistence pilotním projektům při přípravě anebo realizaci/administraci projektů. Pilotní projekty jsou vzorové, zastupují co nejširší škálu oblastí podpor a především slouží jako inspirace, příklad dobré praxe, pro ostatní tvůrce projektových záměrů.

Okruh možných příjemců oblasti podpory je definován kraji a organizacemi zřizovanými nebo zakládanými kraji. Výzva k předkládání projektů byla vyhlášena 1. dubna 2008. Dne 30. června 2008 Výbor Regionální rady schválil projekt Posilování absorpční a administrativní kapacity (PAAK), který se na podporu dobré praxe zaměřuje.