Auditní orgán ohodnotil Regionální operační program Severovýchod „na jedničku“ a zpětně snížil chybovost let 2011 a 2012

Mezi stěžejní dokumenty související s budoucím uzavřením programu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod (ROP SV) patří kromě Závěrečné zprávy o provádění ROP SV a Závěrečné žádosti o platbu také Závěrečná kontrolní zpráva. Výsledkem této zprávy je shrnutí veškerých provedených auditů ze strany Auditního orgánu za celé programové období 2007 - 2013. Fungování Řídicího kontrolního systému a připravenosti na uzavření programu za ROP NUTS II Severovýchod na základě systémových auditů bylo po vyhodnocení zařazeno do nejlepší možné kategorie 1 „Systém funguje dobře“, s výrokem „Bez výhrad“.

 

V souvislosti s ukončováním programu ROP NUTS II Severovýchod, resp. v souladu s Metodickým doporučením k uzavírání programového období 2007-2013 obdržel řídicí orgán dne 6. 4. 2017 Závěrečnou kontrolní zprávu podle čl. 62 odst. 1, písm. e) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a čl. 18, odst. 3 nařízení komise (ES) č. 1828/2006, která obsahuje výsledky provedených auditů systému a auditů operací u operačního programu ROP SV v souladu se schválenou auditní strategií za celé programové období 2007 – 2013.

Po posouzení všech provedených auditů vydal Auditní orgán závěr k celému ROP SV, že „Systém funguje dobře; jsou třeba pouze malá zlepšení“, tj. zařadil ROP SV do nejlepší kategorie 1.

Řídicí a kontrolní systémy zřízené pro účely ROP SV jsou v souladu s platnými požadavky článků 58 až 62 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a oddílu 3 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, fungují účinně a poskytují přiměřenou jistotu, že konečný výkaz výdajů zachycuje správně výdaje vynaložené v rámci operačního programu, že žádost o platbu konečného zůstatku příspěvku Společenství do tohoto programu je platná a související transakce, jichž se týká závěrečný výkaz výdajů, jsou legální a řádné.

Součástí Závěrečné kontrolní zprávy bylo souhrnné vyhodnocení všech auditů operací provedených v jednotlivých letech a zároveň i aktualizace finančních nedostatků vyčíslených ve Výročních kontrolních zprávách. Auditní orgán opětovně prověřil některé audity a v několika případech dodatečně přehodnotil jejich závěry na základě nově vzniklých skutečností (především po rozhodnutí odvolacího orgánu proti platebním výměrům), a to ve prospěch příjemců a tedy i ve prospěch ROP SV. Pro dva roky, 2011 a 2012, Auditní orgán významně snížil dříve vypočtené míry chybovosti programu zhruba na poloviční hodnoty:  pro rok 2011 z hodnoty 5,26% nově na hodnotu 2,54% a pro rok 2012 z hodnoty 10,21 % na hodnotu 5,91%.

Výsledkem zhodnocení bylo dále provedení výpočtu „Residual risk rate“ (RRR), tzn. míry zbytkového rizika při uzavření za ROP SV, kterou Auditní orgán určil v nulové hodnotě 0,00%. Znamená to tedy, že Auditní orgán nespatřuje u ROP SV žádné riziko, které by bylo potřeba číselně, příp. finančně vyjadřovat.

Vzhledem k výše uvedeným závěrům vydal Auditní orgán k ROP NUTS II Severovýchod Prohlášení o uzavření, jehož obsahem je stanovisko „Bez výhrad“.

Je to skvělý výsledek, na základě kterého Auditní orgán potvrdil, že v rámci ROP SV byl řídicí kontrolní systém nastaven správně a že je spokojen s fungováním ROP SV, a proto existují dostatečné záruky pro budoucí bezproblémové uzavření programu,“ uvedla Lenka Vašátková, ředitelka Úřadu Regionální rady Severovýchod.