Čeho se vyvarovat ve veřejných zakázkách

EU.jpg Jako Damoklův meč visí nad příjemci dotací finanční sankce, pokud nevěnují zvýšenou pozornost zadávacím podmínkám při zadání veřejných zakázek.

Změnit zadávací podmínky u neukončených veřejných zakázek tak, aby jejich zadání nevyvolalo žádné pochybnosti, navrhuje ministerstvo financí. „Je to požadavek, který vychází ze zkušeností Evropské komise (dále EK) a Evropského účetního dvora (EUD) s auditovanými projekty,“ říká pověřený ředitel Úřadu Regionální rady Zdeněk Vašák.

Co tedy příjemcům dotací doporučit?

Aby se vyvarovali příslibům poskytnutí bankovních záruk. Tento požadavek na předložení bankovního příslibu již ve fázi podávání nabídek odpovídá ekonomické a finanční kvalifikaci, kterou zákon o veřejných zakázkách ani Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP Severovýchod od 1. dubna 2012 nepřipouští. Požadavek na poskytnutí bankovní záruky lze připustit pouze v případě, pokud jde o zajištění povinností ve vztahu k vítěznému dodavateli formou bankovní záruky v přiměřené výši. Tento požadavek však musí být stanoven až ke dni podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem.

Aby uváděli veškerou kvalifikaci v uveřejnění - auditoři EK a EÚD kontrolují u zadávacího řízení nejprve dodržení zadávacích směrnic, jež nepřipouštějí odkázat v podrobnostech na zadávací dokumentaci, jak je tomu v § 50 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách. Proto je nezbytné, aby zadavatelé uváděli kompletní rozsah informací ke kvalifikaci již v rámci uveřejnění zakázky a využívali veškerého prostoru, který jim uveřejňovací formulář poskytuje.

Aby neuváděli pevný termín dokončení zakázky – pokud uvedou pevný termín, vystavují se riziku, že jakákoliv prodleva s uzavřením smlouvy oproti původnímu harmonogramu prodlouží i tento termín. Důsledkem je fakt, že smlouva nebude uzavřena podle zadávacích podmínek, což je považováno za závažné pochybením. Z uvedených důvodů doporučujeme příjemcům stanovit termín dokončení jiným způsobem, například délkou realizace, nebo upravit v zadávacích (smluvních) podmínkách, v jakých případech je posun tohoto termínu možný.

Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách v „Doporučení Ministerstva financí ČR k zadávání veřejných zakázek“ a dále je možné se informovat na územních odborech realizace programu v Liberci, Pardubicích a Hradci Králové.