Červnové zasedání Výboru Regionální rady

Hradec Králové, Pardubice, Liberec – dne 18. 6. 2021 proběhlo plánované 84. videokonferenční zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále také „VRR“) .

Stěžejními body tohoto zasedání bylo schválení závěrečného účtu a účetní závěrky Regionální rady za rok 2020, změna rozpočtu na rok 2021 a zrušení pracovních míst zaměstnanců Úřadu Regionální rady s účinností k 31. 12. 2021.

Členové VRR na tomto zasedání byli rovněž informováni o obdržených rozhodnutích odvolacího orgánu u projektů, u kterých došlo k porušení rozpočtové kázně, o vývoji situace rizikových projektů, o výstupech interního auditu a externích kontrol.

Příští jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskuteční opět formou videokonference 24. září 2021.