Chyby se neustále opakují. Jaké? Podívejte se a vyvarujte se jim

p.jpg Severovýchod – Že je čerpání evropských dotací náročným a složitým procesem není jen názor příjemců těchto peněz, ale i Regionální rada Severovýchod jako řídící orgán si tuto skutečnost plně uvědomuje. Snaží se tak příjemcům vycházet co nejvíce vstříc, aby případné chyby byly co nejvíce eliminovány. Jedním z dalších opatření směřujícím k tomuto cíli, je zveřejnění dalšího dokumentu s opakujícími se pochybeními a radami, jak jim předcházet.

„Příjemci opakovaně chybují při zadávání veřejných zakázek, a to zejména při stanovení kvalifikačních a hodnotících kritérií. Dále mají potíže při posouzení nabídek, kdy nejsou vyloučeni uchazeči, kteří nesplňují zadávací podmínky. Problematickou oblastí jsou také změny v projektech po uzavření dodavatelské smlouvy, kdy dochází k nesprávnému použití jednacího řízení bez uveřejnění při zadání víceprací, nebo k podstatným změnám ve smlouvě nejčastěji v důsledku změn v harmonogramu provádění díla. V neposlední řadě velmi často dochází k porušení rozpočtové kázně v důsledku uplatnění výdajů za práce, které nebyly provedeny,“ vyjmenovává jen některá pochybení Lenka Fodorová, vedoucí územního pracoviště Úřadu v Pardubicích.

Tato pochybení identifikovali nejen pracovníci Úřadu Regionální rady Severovýchod, ale objevují se také ve zjištěních auditů. Současně na tyto chyby upozorňuje i ministerstvo financí ve svém doporučení, které v této souvislosti poskytlo výčet oblastí, kde je výskyt pochybení nejčastější a klade důraz na posílení kontrolních mechanismů na úrovni poskytovatele dotace, ale také příjemců.

S cílem zamezit případům, kdy realizace projektu končí odebráním části dotace, což způsobuje problémy nejen příjemcům, ale i Regionální radě Severovýchod jako poskytovateli dotací, je nyní dokument uveřejněn také na našich webových stránkách.

Naleznete ho zde.