D - F

1 2   Následující   ››

De Minimis

Podpora de minimis, tj. podpora malého rozsahu, upravená nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, neovlivňuje obchod mezi členskými státy EU a nepovažuje se tudíž za veřejnou podporu. Jedná se o podporu poskytnutou ve výši maximálně 200 000 EUR během tříletého období jednomu podniku. Nově lze použít nařízení o podpoře de minimis na odvětví dopravy, s výjimkou podpory nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu podnikům, provozujícím tento druh dopravy pro cizí potřebu. Pro odvětví silniční dopravy je maximální částka podpory stanovena na 100 000 EUR. Za tříleté období se považují fiskální roky, používané k daňovým účelům v příslušném členském státě. Stropy se uplatní nezávisle na formě podpory nebo jejím sledovaném cíli a nezávisle na tom, zda je podpora poskytnutá členským státem zcela nebo částečně financována ze zdrojů EU. Nová podpora de minimis může být poskytnuta teprve po přezkoumání, zda celková výše podpory de minimis, kterou podnik obdržel v rozhodném období daného rozpočtového roku a předchozích dvou rozpočtových let, nepřesáhne výše uvedené limity.

 

Etapa projektu

Je soubor jednotlivých kroků (aktivit nebo jejich částí) projektu, které tvoří časově ohraničený celek (etapu) na nějž navazuje další. Jsou řazeny chronologicky.

 

Evaluace

Evaluace (hodnocení) je proces, který zkoumá nakládání s finančními prostředky veřejných rozpočtů a napomáhá hospodárnosti při jejich čerpání. Cílem evaluace je optimalizace fungování implementačního systému jako celku.

 

Evaluační plán

Plán představuje rámcový přehled evaluačních aktivit Řídícího orgánu zaměřených na zlepšení strategie a řízení realizace pomoci ve vazbě na NOK.

 

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)

Je určen na podporu rozvoje a strukturálních změn zaostávajících regionů a přeměně upadajících oblastí; rovněž přispívá na podporu trvale udržitelného rozvoje a vytváření trvale udržitelných pracovních příležitostí.

 
1 2   Následující   ››