Další výzvy jsou naplánovány

6.JPG Pardubice - Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod zasedal v pátek 4. září 2009 v sídle Krajského úřadu v Pardubicích. Schvaloval například plán předpokládaných výzev, Příručku pro žadatele a příjemce i dotace na dílčí projekty podané v rámci integrovaných plánů rozvoje měst.

Jaké výzvy čekají v nejbližší době žadatele o dotace z Regionálního operačního programu
NUTS II Severovýchod? Jak se v praxi osvědčilo urychlené proplácení dotací, s nímž se začalo
1. srpna letošního roku? Na tyto a další otázky dalo odpověď zářijové zasedání Výboru Regionální rady. Plán předpokládaných výzev patřil k nejsledovanějším bodům programu. Do konce letošního roku se počítá s vyhlášením výzev zaměřených na rozvoj cestovního ruchu a dopravní infrastruktury. V první polovině roku 2010 se plánují výzvy, které sledují rozvoj podnikatelského prostředí, krajských měst, dopravní infrastruktury a cestovního ruchu. „Ve dvou případech se jedná o řízenou výzvu k projektům v Královéhradeckém a Pardubickém kraji zaměřeným na cestovní ruch. Ty jsou předkládány do tak zvaného Integrovaného operačního programu (IOP),“ vysvětluje Radko Martínek, předseda Regionální rady NUTS II Severovýchod (na snímku). Výbor rozhodl, že nejbližší výzva zaměřená na rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu (oblast podpory 3.1) a dále na marketingové a koordinační aktivity v cestovním ruchu (oblast podpory 3.2) bude vyhlášena od 26. října 2009 do 29. ledna 2010. „Oprávněnými žadateli v rámci oblasti podpory 3.1 mohou být tentokrát kromě malých a středních podniků také velké podniky,“ uvedl ředitel Úřadu Regionální rady Zdeněk Semorád. Výbor dále schvaloval dílčí projekty podané v rámci integrovaných plánů rozvoje měst. „Během kontinuální výzvy vyhlášené letos v únoru bylo zatím předloženo pět projektů. Jeden z nich během hodnocení odstoupil a další se doplňuje. Výbor tedy schválil dotace na tři projekty,“ uvedl Zdeněk Semorád. Na rekonstrukci královéhradeckých hradeb tak byla Statutárnímu městu Hradci Králové přislíbena bezmála 19 milionová dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Dalšími bezmála 30 miliony korun přispěje ROP Severovýchod tělovýchovné jednotě Sokol Pardubice na modernizaci sportovního areálu. Do Pardubic plyne i další dotace z ROP Severovýchod, dosahující bezmála 37 milionů korun.  Čerpat ji bude Junák - svaz skautů a skautek ČR, pardubické středisko "POLARIS“ na skautské centrum Vinice. Výbor se také seznámil s pilotními projekty, kterým bude při realizaci a administraci projektů poskytnuta asistence, jak se již osvědčilo v rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK). Jedná se o projekty zaměřené na rozvoj obcí a měst. Pomocnou ruku tedy dostanou Semily na druhou etapu revitalizace centra města (Liberecký kraj), ob čanská společnost Život bez bariér na Centrum bez bariér v Nové Pace (Královéhradecký kraj), Chrudim na Dům na půl cesty (Pardubický kraj), Holovousy na komplexní revitalizaci veřejných prostranstvích a budov obce (Královéhradecký kraj), Křižany na dostavbu multifunkčního společenského centra obce (Liberecký kraj),  Horní Branná na regeneraci historického centra obce (Liberecký kraj) a tělovýchovná jednota Sokol Nasavrky na rekonstrukci objektu tamější sokolovny a přilehlého areálu (Pardubický kraj). Výbor dále schválil novou verzi Příručky pro žadatele a příjemce, platnou od 26. října tohoto roku. „Umožňuje příjemcům dotace předkládat žádosti o platbu po dvou měsících s tím, že mohou k žádosti

přiložit i neproplacené faktury. Poté následuje kontrola uvedených skutečností a pokud shledáme, že jsou všechny náležitosti v pořádku, vyzveme příjemce, aby faktury zaplatil. Regionální rada pak zašle požadovanou dotaci pouhých pět dní po uhrazení faktur na účet příjemce,“ vysvětluje Zdeněk Semorád. Všechny tyto změny souvisejí s urychlením proplácení dotací, s nímž se začalo 1. srpna letošního roku. Také o něm byli členové Výboru informováni. „Myslím, že je to revoluční krok a výrazná pomoc žadatelům zvláště v těchto dnech, kdy banky přestávají poskytovat úvěry. Zkrácením lhůty na kontrolu žádostí se Úřad Regionální rady a zejména jeho územní odbory dostaly pod velký tlak, žadatelé ale tuto výhodu oceňují a čerpání dotací se nezpomalí,“ dodal Radko Martínek.

 

Další zasedání Výboru Regionální rady je plánováno na 6. listopadu 2009 v Liberci.