Důležitá informace pro příjemce dotací

logotyp_CZ_01_1.jpg Dne 1. 3. 2012 nabude účinnosti Metodický pokyn č. 44 k výkladu termínu splnění monitorovacích indikátorů a dalších náležitostí při ukončení projektu a k úpravě sledovaných období udržitelnosti monitorovacích indikátorů „počet nově vytvořených pracovních míst“ v době udržitelnosti projektu a k úhradě DPH v režimu přenesené daňové povinnosti.

První část metodického pokynu vykládá závazný termín splnění monitorovacích indikátorů a dalších náležitostí při ukončení projektu i pro situaci, kdy příjemce plánuje ukončit projekt před závazným termínem pro ukončení projektu dle Smlouvy o poskytnutí dotace.

Druhá část metodického pokynu upravuje vymezení sledovaných období udržitelnosti indikátorů „počet nově vytvořených pracovních míst“ v době udržitelnosti projektu. Změna se týká monitorovacích zpráv o udržitelnosti předložených po 1. 4. 2012 (včetně).

Třetí část pokynu upravuje způsob úhrady DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, kdy se vzhledem k povaze tohoto výdaje na příjemce nevztahuje povinnost hradit tento výdaj ze zvláštního účtu projektu.

Přílohou Metodického pokynu č. 44 je schéma vykazování udržitelnosti monitorovacích indikátorů „počet nově vytvořených pracovních míst“ v rámci monitorovacích zpráv udržitelnosti.

Metodický pokyn č. 44 je platný pro projekty v rámci všech kol výzev.

Více informací se žadatelé/příjemci dočtou v metodickém pokynu č 44.