Důležité informace pro příjemce dotací

EU.jpg Výbor Regionální rady schválil 16. prosince tři metodické pokyny.

Podle Metodického pokynu č. 41 musí příjemci dotace od 16. prosince 2011 předkládat průběžné monitorovací zprávy také v případě, pokud nebyla u závěrečné zprávy ukončena kontrola Úřadu Regionální rady, respektive tato závěrečná zpráva nebyla schválena do šesti měsíců od konce sledovaného období závěrečné zprávy.
 
Metodický pokyn č. 42 reaguje na aktuální problémy při zadávání veřejných zakázek. V souvislosti s postojem Evropské komise i Evropského účetního dvora pokyn stanovuje, že v případě použití dílčího hodnotícího kritéria „smluvní sankce“ při hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky, posoudí Úřad Regionální rady Severovýchod výdaje spojené s touto zakázkou jako nezpůsobilé. "Smluvní pokuta není relevantním hodnotícím kritériem ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a nevyjadřuje vztah užitné hodnoty a ceny," vysvětluje Zdeněk Semorád, ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod. 
Další část metodického pokynu souvisí s policejním vyšetřováním veřejných zakázek u 36 projektů realizovaných v České republice, u nichž bylo v rámci užšího řízení použito losování. Losování Výbor Regionální rady 16. prosince na základě doporučení ministerstva financí zakázal. 
Metodický pokyn také upravuje od 1. ledna 2012 prahové limity pro zadávání nadlimitních veřejných zakázek. Ke změně dochází na evropské úrovni každé dva roky.
 
Metodický pokyn č. 43 k dokladování přenesené daňové povinnosti a ke změně sazby DPH bude platný od Nového roku. Upravuje postupy dokladování DPH v případě, kdy se na příjemce bude vztahovat režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a současně bude uplatňovat DPH v rámci způsobilých výdajů s tím, že samotný režim přenesené daňové povinnosti nemá na způsobilost DPH žádný vliv. Dále upřesňuje způsob vykazování DPH u příjemce dotace (plátce DPH), který neuplatňuje DPH v rámci způsobilých výdajů, kdy oproti stávajícímu postupu nebude již povinen předkládat v rámci povinných příloh k žádosti o platbu kopii evidence pro daňové účely. Dále jsou v pokynu upraveny postupy pro úpravu rozpočtu při změně sazby DPH.