Evaluační projekty realizované v roce 2010

1.     Hodnocení vlivu intervencí Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na životní prostředí

Zpracovatel: REDECo, s r. o.

Období realizace projektu: září – listopad 2010

Celková cena projektu: 436 000,- bez DPH.

Hlavní cíl projektu:

 • zhodnocení vlivu intervencí ROP SV na životní prostředí v kontextu udržitelného rozvoje a to ve vztahu k prioritám ROP SV a NSRR

Analýza zahrnuje:

 • hodnocení sledování vlivů ROP na životní prostředí a veřejné zdraví včetně hodnocení souboru environmentálních indikátorů a environmentálních kritérií,
 • hodnocení vlivu jednotlivých opatření zejména z hlediska možných negativních dopadů na životní prostředí a udržitelný rozvoj,
 • hodnocení implementačního procesu a monitorování z hlediska sledování těchto dopadů

Dokumenty:

Závěrečná zpráva

Manažerské shrnutí


 

 

2.     Analýza absorpční kapacity v problémových a velmi problémových částech regionu NUTS II Severovýchod

Analýza je součástí projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK), který je realizován v rámci ROP SV - oblast podpory 5.2 - Podpora absorpční kapacity regionu soudržnosti severovýchod.

Zpracovatel: Centrum EP

Období realizace projektu: říjen –  listopad 2010

Celková cena projektu: 483 800,- bez DPH

Hlavní cíle projektu:

 • zanalyzovat absorpční kapacitu,
 • zachytit a zhodnotit územní dopady intervencí ROP SV v problémových a velmi problémových částech regionu vymezených v Programovém dokumentu ROP SV.

Analýza zahrnuje:

 • komparativní analýzu míry intervencí ROP SV v hospodářsky slabých částech regionu a v částech regionu, které nejsou dle Programového dokumentu ROP SV vymezeny jako problémové části regionu,
 • vyhodnotit poptávku a úspěšnost jednotlivých typů oprávněných žadatelů a zhodnotit úspěšnost jednotlivých kategorií příjemců podpory při získávání dotací z programu,
 •  hodnocení regionálních disparit a míry intervencí, resp. investic ROP SV v problémových částech regionu,
 • posouzení pokroku a dosažených výsledků, které přinesla dosavadní realizace ROP SV v hospodářsky slabých částech regionu NUTS II SV.

Dokumenty:

Závěrečná zpráva

Manažerské shrnutí


 

3.     Evaluace realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a realizace komunikačních a propagačních aktivit

Zpracovatel: Navreme Boheme, s.r.o.

Období realizace projektu: říjen – prosinec 2010

Celková cena projektu: 279 745,- Kč bez DPH.

Hlavní cíle projektu:

 • zmapování kvality, srozumitelnosti a rozsahu informovanosti cílových skupin Komunikačního plánu o ROP SV včetně jejich informačních zdrojů s cílem nalézt aktuální hodnoty pro následující indikátory dopadu informačních a propagačních opatření,
 • vyhodnocení nastavení rámcového Komunikačního plánu ROP SV a dosavadní realizace Komunikačního plánu ROP SV zaměřené na zhodnocení realizace komunikačních a propagačních aktivit z hlediska kritérií 3E (economy - úspornost, effectiveness - účelnost, efficiency - účinnost),
 • formulace doporučení pro realizaci Komunikačních plánů pro další období (do roku 2013).

Dokumenty:

Závěrečná zpráva

Manažerské shrnutí

Závěrečná prezentace výsledků