Evaluační projekty realizované v roce 2011

1.    Analýza dalších potřeb regionu na základě dopadu realizovaných projektů

Analýza je součástí projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK), který je realizován v rámci ROP SV - oblast podpory 5.2 - Podpora absorpční kapacity regionu soudržnosti Severovýchod.

Zpracovatel: Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 

Období realizace projektu: říjen 2010 – leden 2011

Celková cena projektu: 292 500,- bez DPH

Hlavní cíl projektu:

 • analýza současných potřeb krajů v rámci regionu NUTS II Severovýchod na základě dopadu realizovaných projektů z pohledu aktivit podporovaných z ROP SV

Analýza zahrnuje:

 • posouzení absorpční kapacity regionu z hlediska zájmu žadatelů předkládat projekty v rámci výzev na předkládání projektových žádostí do jednotlivých oblastí podpor ROP SV s ohledem na aktuální stav implementace a realizované intervence ROP SV,
 • zjištění dalších potřeb regionu v návaznosti na stav implementace a dosažený pokrok ROP SV v jednotlivých prioritách,
 • formulace doporučení, do kterých oblastí intervencí ROP SV by měly směřovat zbylé finanční prostředky po jejich přealokaci v rámci revize ROP SV s ohledem na aktuální stav implementace, dopad realizovaných projektů a s ohledem na potřeby regionu soudržnosti SV.

Dokumenty:

Závěrečná zpráva

Manažerské shrnuti

 

2.   Vyhodnocení zkušenosti s čerpáním dotací z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Analýza je součástí projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK), který je realizován v rámci ROP SV - oblast podpory 5.2 - Podpora absorpční kapacity regionu soudržnosti Severovýchod.

Zpracovatel: EUROP a.s., spolupráce s ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

Období realizace projektu: listopad 2010 – květen 2011

Celková cena projektu: 695 250,- bez DPH

Hlavní cíl projektu: analýza absorpční kapacity regionu soudržnosti Severovýchod v rámci ROP SV

Analýza dále zahrnuje:

 • vyhodnocení schopnosti, připravenosti a zkušenosti potenciálních žadatelů a příjemců připravovat a realizovat projekty a jejich kapacity v oblasti lidských a finančních zdrojů pro tuto činnost,
 • vyhodnocení schopnosti, připravenosti a zkušenosti zástupců pilotních projektů připravovat a realizovat projekty s ohledem na jejich zkušenost s asistencí pilotním projektům v rámci projektu PAAK,
 • návrh doporučení pro posílení absorpční kapacity regionu. Dílčím doporučením je i stanovení doporučení pro projekt PAAK pro realizaci klíčových aktivit projektu (např. jaké tematické semináře podávat apod.).

Dokumenty:

Závěrečná zpráva
Manažerské shrnutí

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3

3.    Zhodnocení realizace integrovaných plánů rozvoje měst
v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a zhodnocení využití nástroje IPRM pro období 2014+

Zpracovatel: RegioPartner, s.r.o.

Období realizace projektu: srpen – říjen 2011

Celková cena projektu:  313 000,- bez DPH

Hlavní cíl projektu: komplexní zhodnocení realizace integrovaných plánů rozvoje měst, které jsou realizovány v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a zhodnocení integrovaného plánu rozvoje měst jakožto nástroje urbánní politiky pro potřeby využití v rámci programovacího období 2014+

Analýza dále zahrnuje:

 • komplexní zhodnocení věcného a finančního pokroku realizace jednotlivých IPRM vzhledem k vytyčeným cílům IPRM a ROP SV
 • posouzení aktivit začleněných do IPRM z hlediska míry příspěvku intervencí k naplňování cílů IPRM, cílů prioritní osy 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí a oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center
 • hodnocení adekvátnosti nastavení strategie směřující k žádoucímu rozvoji měst, provázanosti intervencí v rámci IPRM, komplexnosti a provázanosti s ostatními typy intervencí, využití realizovaných IPRM pro budoucí strategie rozvoje, využití možných typů podpory v rámci IPRM
 • vyhodnocení funkčnosti a efektivnosti nastavení implementace IPRM na úrovni řídícího orgánu (organizační a personální zajištění, komunikace, koordinace a monitoring) s doporučením na jeho zkvalitnění
 • vyhodnocení funkčnosti a efektivnosti nastavení systémů implementace jednotlivých IPRM na úrovni příjemce (organizační a personální zajištění, komunikace, koordinace a monitoring jak ve vztahu k Řídícímu orgánu, tak příjemců dílčích projektů) s doporučením na jeho zkvalitnění
 • identifikaci klíčových rizik ohrožujících realizaci jednotlivých IPRM s připojením návrhu na jejich optimalizaci
 • posouzení dodržování harmonogramu a finančního plánu jednotlivých IPRM
 • vyhodnocení naplnění principu partnerství a zapojení partnerů ve fázi přípravy a realizace jednotlivých IPRM
 • zhodnocení použití a aplikace IPRM jakožto nástroje urbánní politiky v programovém období 2007 – 2013 především s ohledem na jeho víceprogramové financování, jeho efektivitu, účinnost a míru použití pro rozvoj města, vč. zpracování SWOT analýzy tohoto nástroje pro potřeby využití v rámci programovacího období 2014+

Dokumenty:

Závěrečná zpráva (včetně manažerského shrnutí)

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4