Evaluační projekty realizované v roce 2012

Hodnocení efektivity intervencí / Analýza pokroku Regionálního operačního programu NUTS 2 Severovýchod

Zpracovatel: SPF Group, v.o.s.

Období realizace projektu: červenec – říjen 2012

Celková cena projektu:  270 000,- bez DPH

Hlavní cíl projektu: Zhodnocení efektivity čerpaných prostředků prostřednictvím ROP Severovýchod z hlediska jejich socioekonomických přínosů pro rozvoj regionu soudržnosti Severovýchod. Dalším cílem je vyhodnocení dosavadního plnění stanovených cílů ROP SV a příspěvku ROP SV k plnění cílů Národního strategického referenčního rámce a cílů Lisabonské strategie. Evaluace hodnotí vlastní efektivitu intervencí podporovaných prostřednictvím ROP SV s důrazem na hodnocení socioekonomických dopadů uskutečněných intervencí. Evaluace identifikuje typy intervencí, které by bylo vhodné využít pro programovací období 2014 – 2020 v kontextu pozitivních dopadů pro naplnění cílů strategie Evropa 2020 a zvýšení konkurenceschopnosti regionu v návaznosti na studii „Regionální index konkurenceschopnosti“.

Analýza hodnotí:

  • věcné a finanční plnění cílů ROP SV
  • příspěvek ROP SV k cílům NSRR a Lisabonské strategii
  • efektivitu intervencí a dopady ROP SV na socioekonomický rozvoj regionu soudržnosti
  • udržitelnost projektů
  • ROP jako nástroj podpory rozvoje regionu soudržnosti
  • Typy intervencí vhodné pro období 2014+

Dokumenty:

Manažerské shrnutí

Závěrečná evaluační zpráva

Příloha závěrečné evaluační zprávy