Evaluační projekty realizované v roce 2013

Analýza možnosti dočerpání finančních prostředků na úrovni oblastí podpory a prioritních os

Zpracování: interní

Období realizace projektu: únor – březen 2013

Celková cena projektu:  0,-

Hlavní cíl projektu: Zhodnocení možných variant využití volných finančních prostředků ROP Severovýchod (zbývající alokace, vratky) spolu s posouzením vhodnosti těchto návrhů. Tyto návrhy jsou porovnány s evaluací Hodnocení efektivity intervencí / Analýza pokroku ROP SV.

Dokumenty:

Závěrečná zpráva

Hodnocení stavu implementace IPRM ROP Severovýchod

Zpracování: interní

Období realizace projektu: únor – květen 2013

Celková cena projektu:  0,-

Hlavní cíl projektu: Souhrnné hodnocení integrovaných plánů rozvoje měst ROP Severovýchod (dále jen „IPRM“) i z pohledu problematického čerpání některých IPRM v rámci ROP Severovýchod, které bylo zaznamenáno při pravidelném monitorování pokroku IPRM. Projekt hodnotí věcný a finanční pokrok oblasti podpory 2.1 a jednotlivých IPRM vzhledem k vytyčeným cílům (cílovým hodnotám) a identifikuje problémy a rizika ohrožující realizaci jednotlivých IPRM.

Dokumenty:

Závěrečná zpráva

Hodnocení potřeb personálních zdrojů v souvislosti s ukončováním ROP SV

Zpracování: interní

Období realizace projektu: květen - září 2013

Celková cena projektu:  0,-

Hlavní cíl projektu: Provedení zhodnocení potřeb personálních zdrojů Řídícího orgánu ROP Severovýchod v souvislosti s ukončováním programu na základě dostupných podkladů, a to na úrovni Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Řešitelský tým se pokusil definovat klíčové činnosti, které je třeba zajistit pro ukončení programu, a zároveň nastínit odhad počtu zaměstnanců v rámci Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod v budoucích letech. Přínosem projektu je celkové zhodnocení potřeb v oblasti personální kapacity při ukončování programu a návrh doporučení pro řízení lidských zdrojů v nadcházejících letech.

Dokumenty:

Závěrečná zpráva