Evaluační projekty realizované v roce 2014

1. Hodnocení realizace Komunikačního plánu ROP Severovýchod  2011 – 2013

Zpracování: interní

Období realizace projektu: říjen 2013 – leden 2014

Celková cena projektu:  0 Kč

Hlavní cíl projektu: Vyhodnocení realizace rámcového Komunikačního plánu ROP Severovýchod a zhodnocení realizace komunikačních a propagačních aktivit v období 2011 – 2013 na základě názorů a zkušeností interního řešitelského týmu; vytvoření podkladu pro závěrečné zhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci závěrečné zprávy o realizaci ROP SV.

Dokumenty:

Závěrečná zpráva

2. Zhodnocení záměru komunikačních aktivit ROP Severovýchod pro rok 2014 

Zpracovatel: PETCON s.r.o.

Období realizace projektu: leden 2014

Celková cena projektu:  44 770 Kč s DPH

Hlavní cíl projektu: Analýza byla zaměřena na posouzení vizuální podoby chystané kampaně, vhodnosti zvolených komunikačních nástrojů, provázanosti komunikačních nástrojů, harmonogramu nasazení komunikačních nástrojů, dále navrhla další podpůrné aktivity, možnost využití guerilla marketingu a nových komunikačních nástrojů (Facebook, Youtube, apod.).

Zpráva byla doplněna o obecná doporučení pro komunikaci fondů EU, průzkum povědomí české veřejnosti a o fondech EU a vhodnost zvolených použitých komunikačních nástrojů.

Dokumenty:

Manažerské shrnutí

Prezentace

3. Průzkum účinku reklamní kampaně Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

Zpracovatel: Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta

Období realizace projektu: duben – květen 2014

Celková cena projektu:  155 200 Kč s DPH

Hlavní cíl projektu: U vybraných uskutečněných propagačních aktivit v rámci informační kampaně dle ročního Komunikačního plánu ROP SV 2014 ověřit a doložit, že jejich realizací dochází k dosažení cílů ročního Komunikačního plánu ROP SV, potažmo Komunikačního plánu ROP SV 2007 - 2013. Základem projektu je dotazníkové šetření u více než 1000 respondentů z řad široké veřejnosti. Výsledkem části průzkumu je také porovnání výsledků s předchozí kampaní ROP SV, která proběhla na podzim roku 2013.

Dokumenty:

Závěrečná zpráva

4. Hodnocení kvality interního auditu ROP Severovýchod

Zpracovatel: EURODAN, s.r.o.

Období realizace projektu: říjen - prosinec 2014

Celková cena projektu:  100 000 Kč s DPH

Hlavní cíl projektu: Cílem projektu bude provedení externího hodnocení kvality Útvaru interního auditu, a to podle Mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu, a doporučení vyplývajících z tohoto hodnocení ve formě navržených opatření. Hodnocení bude vycházet ze Standardu 1312 – Externí hodnocení, který stanovuje požadavek na provedení externího posouzení kvality interního auditu (tzv. Quality Assessment Review of the Internal Audit Function – QAR), a z Doporučení pro praxi 1312-1 Externí posouzení.

Externí hodnocení kvality poskytne:

  1. Vyjádření, zda je činnost IA v souladu s Definicí interního auditu, s Etickým kodexem a s Mezinárodními standardy pro profesní praxi IA;
  2. Vyjádření, zda IA přidává hodnotu a zdokonaluje procesy v organizaci;
  3. Návrh opatření pro zlepšení fungování interního auditu v rámci vnitřního kontrolního systému RR Severovýchod.

Dokumenty:

Výrok hodnotitele

5. Zhodnocení nastavení struktury oprávněných žadatelů z ROP Severovýchod

Zpracovatel: PricewaterhouseCoopers ČR

Období realizace projektu: říjen - prosinec 2014

Celková cena projektu: 239 580 Kč s DPH

Cíl projektu: Cílem projektu bylo posoudit soulad stanoveného okruhu oprávněných žadatelů s legislativou ČR, EU a relevantními dokumenty MMR-NOK, a zároveň potvrdit, že stanovený okruh žadatelů je v souladu se zásadami rovnoprávnosti a nediskriminace dle uvedené legislativy v souladu se zacílením intervencí ROP Severovýchod.

Dokumenty:

Evaluační zpráva