Evaluační projekty realizované v roce 2015

1. Hodnocení dopadů realizovaných projektů ROP Severovýchod na region soudržnosti Severovýchod

Zpracování: externí

Zpracovatel: PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Období realizace projektu: srpen – listopad 2015

Celková cena projektu:  544 500 Kč vč. DPH

Cíl projektu: Cílem evaluace je provedení komplexního zhodnocení dopadů v důsledku realizace projektů podpořených z ROP SV v programovacím období 2007 – 2013 v rámci regionu soudržnosti Severovýchod. Dodavatel zhodnotil předpokládané dopady dle evaluačních otázek a v rámci odpovědí na položené evaluační otázky zároveň kromě zdůvodnění odpovědí uvedl, jak významný je zjištěný dopad pro region soudržnosti, a to na dodavatelem navržené škále. V případě, že některého z očekávaných dopadů nebylo dosaženo, dodavatel zároveň uvedl důvody, které byly pravděpodobnou příčinou neúspěchu, či zda dopadu bude dosaženo v delším časovém horizontu. Dodavatel dále posoudil, zda došlo k dalším pozitivním efektům na území regionu soudržnosti a ověří zadavatelem zpracované teorie změny ROP SV.

Dokumenty:

Závěrečná zpráva

Manažerské shrnutí

2. Závěrečné vyhodnocení realizace Komunikačního plánu ROP Severovýchod

Zpracování: externí

Zpracovatel: PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Období realizace projektu: říjen - prosinec 2015

Celková cena projektu:  278 300 Kč vč. DPH

Dílčí cíle evaluace:

1. Analýza povědomí cílových skupin o Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod.

Cílem bylo provést hodnocení kvality poskytnutých informací, jejich srozumitelnosti a rozsahu informovanosti cílových skupin Komunikačního plánu ROP SV, včetně jejich informačních zdrojů, s cílem nalézt aktuální hodnoty pro indikátory dopadu informačních a propagačních opatření, tj. změna informovanosti, povědomí, vnímání a postojů cílových skupin. Aktuální hodnoty byly také porovnávány s  hodnotami, které byly zjištěny v  Evaluaci 2010.

2. Vyhodnocení realizace komunikačních a propagačních aktivit 2011 – 2015 a posouzení, jak dané aktivity přispěly k naplnění globálního a dílčích komunikačních cílů Komunikačního plánu ROP SV.

V rámci tohoto cíle bylo provedeno vyhodnocení realizace komunikačních a propagačních aktivit na základě kritérií 3E a kritérií dopadu, relevance, užitečnosti a udržitelnosti, a to jak ve vztahu k aktivitám realizovaným na základě Komunikačního plánu ROP SV v letech 2011 – 2015, tak ve vztahu k definovaným cílovým skupinám.

Dokumenty:

Závěrečná zpráva

Manažerské shrnutí