Evaluační projekty realizované v roce 2009

1. Hodnocení vlivu intervencí ROP Severovýchod na rovné příležitosti

Zpracovatel: HOPE-E.S., v.o.s.

Období realizace projektu: září – listopad 2009

Celková cena projektu: 496 000,- bez DPH.

Cíl projektu:

  • zjištění vlivu aktivit Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na vybrané cílové skupiny s přihlédnutím ke generovému hledisku se zřetelem na příspěvek podpořených projektů k podpoře rovných příležitostí, 
  • hodnocení způsobu sledování a vykazování tohoto vlivu v rámci všech prioritních os s výjimkou prioritní osy 5 - Technická pomoc.

Dokumenty:

Manažerské shrnutí 

Závěrečná evaluační zpráva

2. Analýza pokroku realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Zpracovatel: SPF Group, v.o.s.

Období realizace projektu: srpen – listopad 2009

Celková cena projektu: 940 000,- bez DPH.

Cíl projektu:

  • zjištění dosaženého věcného a finančního pokroku v implementaci ROP SV, jeho relevance ve vztahu k možnosti dosažení stanovených cílů programu,
  • formulace doporučení pro případnou úpravu programu, indikátorové soustavy a přesun alokovaných finančních částek mezi prioritními osami, případně oblastmi podpory.

Dokumenty:

Manažerské shrnutí

Závěrečná evaluační zpráva 

3. Hodnocení monitorovacích informačních systémů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Zpracovatel: Akses, spol.s.r.o. – vedoucí partner konsorcia, subdodavatel - DC Vision, s.r.o.

Období realizace projektu: leden - duben 2009

Celková cena projektu: 800 000,- bez DPH.

Cíl projektu:

  • posouzení kvality, funkčnosti a efektivnosti informačních monitorovacích systémů, jejich provázanosti a fungování z hlediska jejich využití pro účely administrace, řízení a monitorování ROP SV.

Dokumenty:

Manažerské shrnutí

Závěrečná evaluační zpráva

Přílohy

4. Hodnocení systému implementace Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Zpracovatel: Ernst&Young, s.r.o.

Období realizace projektu: říjen 2008 - květen 2009

Celková cena projektu: 860 000,- bez DPH.

Cíl projektu:

  • zhodnocení nastavení organizační struktury a postupů implementace v rámci ROP SV na úrovni vybraných fází procesu administrace projektu a na úrovni ROP SV jako celku.

Dokumenty:

Manažerské shrnutí

Závěrečná evaluační zpráva