Evropská komise může požadovat navracení veřejné podpory

images.jpg Na základě doporučení auditu ministerstva financí upozorňuje Regionální rada Severovýchod všechny příjemce, že dotace poskytnuté v rámci Regionálního operačního programu Severovýchod podléhají přezkumu Evropské komise.

Ta je oprávněna rozhodnout o slučitelnosti dotace se společným trhem, tj. zejména o tom, zda poskytnutá dotace zakládá nebo nezakládá veřejnou podporu. O právu Evropské komise přezkoumat poskytnutou dotaci je příjemce informován již v článku XVI. smlouvy o poskytnutí dotace. Pokud by Evropská komise dospěla k závěru, že poskytnutá dotace je protiprávní veřejnou podporou, je oprávněná nařídit její vrácení, a to včetně příslušných úroků. Výše úroků je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (www.compet.cz). Na základě rozhodnutí Evropské komise o navracení protiprávní podpory včetně úroků by byla Regionální rada povinna stanovenou částku vymáhat po příjemci. Prověřování poskytování dotací není prováděno Evropskou komisí systémově. Slučitelností se společným trhem a pravidly pro veřejnou podporu by se zabývala zejména na základě stížnosti, resp. podnětu třetí osoby.