Financování, způsobilé výdaje

V této sekci naleznete zodpovězené otázky k tématu financování, způsobilé výdaje.

financování koupě historické nemovitosti s pro účely rekonstrukce a zřízení komerčního vy

Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu. Lze v rámci Regionálního operačního program NUTS II Severovýchod
financovat koupi a následnou rekonstrukci historického objektu pro účey jeho následného využití pro komerční účely - zřízení penzionu, restaurace a tím podpořit turistický ruch v místě? Pokud ano, prosím o informace za jakých podmínek případně na koho se mohu s dotazem o bližší informace obrátit? Velice vám děkuji za odpověď. S pozdravem Radim Ryška

Vážený pane Ryško,
v rámci ROP Severovýchod bylo možné za daných podmínek financovat rekonstrukci nemovitosti na komerční objekt za účelem rozvoje cestovního ruchu. Nakup nemovitosti byl v takovém případě možný pouze do maximální výše 10% celkových způsobilých...

celá odpověď

Nabídka v cizí měně

Řešíme otázku, kdy uchazeč podá nabídku ve výběrovém řízení v režimu zákona v cizí měně konkrétně v eurech. Kdy a jak přepočítat na Kč. V zadávací dokumentaci není měna uvedena a konkretizována. Děkuji za odpověď

Pokud nebyl v zadávací dokumentaci specifikován požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny, tzn. i případný požadavek na podání nabídky v cizí měně a jeden z uchazečů podal nabídku v eurech (bez ohledu na dosavadní běžnou praxi), měl by zadavatel za účelem...

celá odpověď

Financování, způsobilé výdaje, Obecné

Existuje v oblastech podpory, kde je ve způsobilých výdajích uvedena mezi technickými zařízeními také kanalizace, nějaká omezení?

Přípojky splaškové kanalizace jsou způsobilé, pokud jsou ve vlastnictví příjemce dotace a jedná-li se o připojení objektu dotčeného projektem na páteřní kanalizační síť. Nezpůsobilým výdajem jsou rozvody splaškové kanalizace (hlavní kanalizační řad).

Financování, způsobilé výdaje, Obecné

Má zavedení režimu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele plnění na příjemce zdanitelného plnění přímý dopad na způsobilost DPH?

Režim přenesené daňové povinnosti nemá dopad na způsobilost DPH. Od 1. 1. 2012 příjemce plnění (plátce) odvede částku odpovídající podílu DPH ve svém daňovém přiznání a v případě, že příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu, je částka připadající na DPH...

celá odpověď

Publicita na prostředcích veřejné hromadné dopravy

Jakým způsobem musí být zajištěna publicita u prostředků veřejné hromadné dopravy spolufinancovaných z ROP SV?

Jedná se o pořízení movitého dlouhodobého hmotného majetku dle kapitoly 2.1.2 Pravidel publicity, kde se doporučuje v momentě, kdy je prostředek uveden do provozu jej označit vysvětlující tabulkou nebo štítkem (dle možnosti daného prostředku), na kterém bude informace o...

celá odpověď

Co dělat v případě, kdy jsem využil(a) možnosti nepředkládat průběžnou monitorovací zprávu, pokud měla být podána v rozmezí 1 měsíce před odevzdáním etapové/závěrečné zprávy, ale před předložením etapové/závěrečné zprávy jsem podal(a) Oznámení příjemce o změnách v projektu, kterým se změnil finanční plán a tím došlo k oddálení termínu podání etapové/závěrečné monitorovací zprávy a k opětovnému vzniku povinnosti předložit průběžnou monitorovací zprávu?

Pokud došlo k opětovné povinnosti předložit průběžnou monitorovací zprávu z uvedeného důvodu, příjemce předloží do 10 kalendářních dnů od podání Oznámení příjemce o změnách v projektu na příslušný Územní odbor realizace programu průběžnou monitorvací zprávu...

celá odpověď

Je možné, aby příjemce předložil závěrečnou zprávu s žádostí o platbu po období kratším než 3 měsíce od předešlé etapové zprávy s žádostí o platbu?

Ano, je to možné v případě, že předešlá etapová zpráva s žádostí o platbu byla schválena (tj. je ve stavu schválena v IS MONIT7 ). V opačném případě nebude příjemce technicky schopen založit v IS BENEFIT novou žádost o platbu.

Je možno nastavit rezervu na vícepráce již při vyplňování žádosti o poskytnutí dotace?

Nelze. Rezervu na vícepráce lze vytvořit pouze v případě, kdy je plánovaná hodnota zakázky na stavební práce vyšší než výsledná nabídková cena vybraného dodavatele uvedená ve smlouvě. Pak může příjemce prostřednictvím Oznámením příjemce o změnách v projektu/ve...

celá odpověď

V jaké podobě má být elektronická verze rozpočtu?

Rozpočet musí být zpracovaný např. v programu KROS plus, resp. v dalších programech pro rozpočtování pod systémem Windows ve tvaru obecného rozpočtového formátu (orf) či v Excelu (xls). Další podmínky na strukturu rozpočtu jsou uvedeny v Metodickém pokynu č. 13 „Postup...

celá odpověď

Lze v rámci jedné ŽoP proplatit část faktury a až v rámci následující ŽoP proplatit částku vázající se k pozastávce?

Případ, kdy má příjemce s dodavatelem smluvně dohodnutou možnost pozastávky a výše pozastávky je z faktury zcela jednoznačně identifikovatelná, pak lze proplatit danou fakturu „na dvakrát“ – tedy část bez pozastávky a následně pozastávku. Obecně však stále platí,...

celá odpověď

Co se konkrétně myslí požadavkem na příjemce, aby vedl oddělenou účetní evidenci?

"Příjemce je povinen vést oddělenou účetní evidenci v následujících rovinách:
1) v rovině finančních operací (platba – výdaj, příjem),
2) v rovině majetku - a to prostřednictvím alespoň jednoho z následujících způsobů: buď na majetkových účtech,...

celá odpověď

Co je možné považovat za exponát a co už ne?

Obecně lze říct, že exponátem je předmět vystavený na výstavě nebo v muzeu. Tedy např. mobilní model zvířete je svou podstatou exponátem. Pokud bude doplněn například informační obrazovkou či zvukovým zařízením, prostřednictvím kterého by byl  informován...

celá odpověď

Kdy může příjemce podat první etapovou zprávu s žádostí o platbu?

První etapovou zprávu s žádostí o platbu je příjemce oprávněn podat ihned po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace oběma stranami, tedy bez ohledu na výši vynaložených způsobilých výdajů. Při předkládání následných zpráv s žádostí o platbu již musí příjemce splnit...

celá odpověď

Příjemce vede elektronické bankovnictví. Bude Řídící orgán akceptovat jako doklad o úhradě příjemcem vytištěné výpisy, které od banky obdržel elektronicky?

V případě, že příjemce vede elektronické bankovnictví, bude Řídící organ požadovat v žádosti o platbu předložení klasického výpisu.

Jakým způsobem budou kontrolovány, resp. zda vůbec budou kontrolovány, vedlejší způsobilé výdaje uvedené ve formuláři žádosti (v rozpočtu a ve studii ekonomického hodnocení) u projektů zakládajících veřejnou podporu?

Pro projekty zakládající veřejnou podporu platí, že vedlejší způsobilé výdaje jsou v oblasti podpory 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1 výdaji nezpůsobilými. Tedy se k nim přistupuje jako k jiným nezpůsobilým výdajům žadatele, tzn. nejsou ze strany řídícího orgánu...

celá odpověď

Od kdy nastává pro projekty způsobilost výdajů? Záleží při tom, zda projekt zakládá veřejnou podporu?

Pro projekty nezakládající veřejnou podporu platí, že výdaje jsou způsobilé, jestliže vzniknou a jsou uhrazeny po registrace žádosti o poskytnutí dotace. (S výjimkou oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční a dopravní infrastruktury, kde jsou výdaje způsobilé od...

celá odpověď

Pokud je žadatelem firma, která v rámci své činnosti provádí stavební práce, může si stavební práce v rámci projektu zhotovit sama vlastními zaměstnanci a tyto výdaje zahrnou do rozpočtu projektu jako způsobilé?

Práce vlastních zaměstnanců (osobní náklady) není způsobilým výdajem (kromě oblasti podpory 3.2). Žadatel musí vybrat zhotovitele stavebních prací v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s pravidly...

celá odpověď

Jednou z povinných příloh k žádosti o poskytnutí dotace je stavební položkový rozpočet. Jakým způsobem mám přepočítat stavební položkový rozpočet z března roku 2004, abych jej mohl použít jako přílohu k žádosti?

Žadatel má dvě možnosti:

  1. Celý starší rozpočet aktualizuje na aktuální ceny materiálu a prací a takto aktualizovaný rozpočet předloží jako povinnou přílohu k žádosti o poskytnutí dotace. Žadatel rozklíčuje jednotlivé položky ze stavebního rozpočtu dle...

    celá odpověď

Pokud bude mít žadatel zvýhodněný úvěr od ČMZR banky, jedná se o souběh dotací?

Ano, jde o souběh dotací. U projektů nezakládajících veřejnou podporu nesmí být spolufinancován z jiných prostředků Společenství. U projektů zakládajících veřejnou podporu nesmí být spolufinancované z žádných jiných veřejných prostředků.

Může žadatel pronajmout nemovitost, kterou financoval z ROP (např. majitel penzionu pořízeného z ROP ho chce pronajmout provozovateli, protože sám penzion provozovat nechce?)

Žadatelem může být vlastník nemovitosti, který v žádosti musí uvést, že bude hotel pronajímat (tedy to bude mít jako součást projektu). Pokud by to v projektu neměl a později chtěl hotel pronajmout, musel by žádat řídící orgán o povolení. Nebo může být případně...

celá odpověď

Co se rozumí finančním ukončením projektu?

Finančním ukončením projektu se rozumí den, kdy byla připsána poslední platba na účet příjemce.

Jakým způsobem se bude provádět dokladování způsobilých výdajů v případě, že žadatel používá pouze elektronické bankovnictví?

Příjemce zřídí pro účely projektu/projektů samostatný bankovní účet/podúčet, který bude využíván pouze pro transakce spojené s realizací projektu a budou k němu vydávány vlastní výpisy.

Jakým způsobem budou kontrolovány, resp. zda vůbec budou kontrolovány, vedlejší způsobilé výdaje uvedené ve formuláři žádosti (v rozpočtu a ve studii ekonomického hodnocení) u projektů zakládajících veřejnou podporu?

Pro projekty zakládající veřejnou podporu platí, že vedlejší způsobilé výdaje jsou v oblasti podpory 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1 výdaji nezpůsobilými. Tedy se k nim přistupuje jako k jiným nezpůsobilým výdajům žadatele, tzn. nejsou ze strany řídícího orgánu...

celá odpověď

Od kdy nastává pro projekty způsobilost výdajů? Záleží při tom, zda projekt zakládá veřejnou podporu?

Pro projekty nezakládající veřejnou podporu platí, že výdaje jsou způsobilé, jestliže vzniknou a jsou uhrazeny po registrace žádosti o poskytnutí dotace. (S výjimkou oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční a dopravní infrastruktury, kde jsou výdaje způsobilé od...

celá odpověď

Lze mezi vedlejší způsobilé výdaje v rámci povinné publicity uvést i nákup vlajky EU (pro její povinné vyvěšování ve stanovené dny?)

Vyvěšování vlajky ve stanovené dny není definováno jako povinnost pro příjemce podpory. Povinnost užívat vlajky je definována v případě informačních akcí (blíže viz Příloha č. 10 PPŽP str. 17). V případě, že si zvolíte tuto formu publicity, tak je možné nákup...

celá odpověď

Co všechno je platba v hotovosti? Kam lze zařadit nákup, kdy platba proběhla u pokladny kartou?

V případě, že výdaj bude uhrazen ze zvláštního bankovního účtu určeného pro projekt (i kartou), pak se nepovažuje za výdaj v hotovosti a nevztahuje se na něj omezení 5 000,- Kč pro platby v hotovosti.

Jak bude probíhat financování projektů?

Všechny platby budou ve formě ex post (kromě projektů technické pomoci). Bude možné předkládat žádost o platbu po uplynutí dvou měsíců po předložení předcházející žádosti o platbu, popř. po ukončení celého projektu. U projektů z 1. - 16. kola výzvy je možné...

celá odpověď

Za jak dlouho od předložení žádosti o platbu dojde k proplacení?

V případě, že je žádost o platbu kompletní, formálně správná a bez zjištěných nedostatků, jsou požadované finanční prostředky převedeny na účet příjemce do 60 kalendářních dnů od podání žádosti o platbu. Běh lhůty se v případě řízení o námitkách proti...

celá odpověď

Musí žadatel v příloze žádosti o poskytnutí dotace výpisem z bankovního účtu dokladovat, že má zajištěno financování projektu?

Ne, nemusí. Žadatel v čestném prohlášení, které je přílohou žádosti o poskytnutí dotace, prohlašuje, že má zajištěno plynulé financování projektu.

Jak zařadit do rozpočtu ve webové aplikaci BENEFIT7 výdaje typu technický dozor, autorský dozor a DPH vztahující se k vedlejším výdajům?

  1. výdaje typu technický dozor, autorský dozor a další náklady související s pořízením dlouhodobého majetku (vyjma výdajů, které jsou povinně uváděny ve vedlejších výdajích):
    • a) projekty zakládající veřejnou podporu – nezpůsobilý výdaj (výjimkou...

      celá odpověď

Jakých nejčastějších chyb se žadatelé o dotaci z ROP SV dopouštějí?

V následujícím odkazu naleznete tabulku nejčastěji se vyskytujících chyb společně s doporučením, jak se jich co nejlépe vyvarovat.