G - I

1 2   Následující   ››

Hodnocení projektu

Fáze administrace projektů, která se sestává z kontroly formálních náležitostí, kontroly přijatelnosti a obodování projektů.

 

Hrubý ekvivalent podpory (HEP)

Od nabytí účinnosti Pokynů k regionální podpoře na období 2007 – 2013 (2006/C 54/08) je regionální podpora přepočítávána na hrubý ekvivalent podpory. Intenzita podpory uvedená v HEP je diskontovaná hodnota podpory vyjádřená jako procentní podíl diskontované hodnoty způsobilých nákladů. Způsobilé investiční náklady se diskontují na svou hodnotu v okamžiku poskytnutí podpory. Úroková sazba, která se použije pro účely diskontování, je referenční sazba platná v době poskytnutí podpory.

 

Implementace programu

Je proces uvedení programu v činnost. Schválení a vyhlášení programu; příprava technické dokumentace; výběrová řízení; vydání Smlouvy o poskytnutí dotace; příprava a realizace projektů; kontrola, autorizace a provádění plateb, reportování; monitorování efektů programu.

 

Indikátor dopadu

Vztahuje se k následkům programu, které překračují rámec bezprostředních účinků na příjemce. Je možné definovat dva typy dopadů. Specifické dopady jsou účinky, které nastanou po určité časové prodlevě, nicméně souvisí přímo s provedenými akcemi. Globální dopady jsou dlouhodobé účinky ovlivňující širší populaci.

 

Indikátor výsledku

Vztahuje se k přímým a okamžitým účinkům, které program přinesl. Poskytuje informaci například o chování, kapacitě nebo výkonnosti příjemců. Tyto ukazatele mohou být fyzické nebo finanční povahy.

 
1 2   Následující   ››