Hrubý ekvivalent podpory (HEP)

Od nabytí účinnosti Pokynů k regionální podpoře na období 2007 – 2013 (2006/C 54/08) je regionální podpora přepočítávána na hrubý ekvivalent podpory. Intenzita podpory uvedená v HEP je diskontovaná hodnota podpory vyjádřená jako procentní podíl diskontované hodnoty způsobilých nákladů. Způsobilé investiční náklady se diskontují na svou hodnotu v okamžiku poskytnutí podpory. Úroková sazba, která se použije pro účely diskontování, je referenční sazba platná v době poskytnutí podpory.