Informace pro příjemce dotací z 19. kola výzvy

EU.jpg Úřad Regionální rady aktualizoval postup promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně u projektů z 19. kola výzvy. Dokument 7. prosince schválil Výbor Regionální rady Severovýchod a od tohoto data je platný.

Pokud patříte do realizačního týmu projektů realizovaných financovaných v 19. kole výzvy, prostudujte si přiloženou tabulku finančních oprav, která byla v této souvislosti doplněna a aktualizována. „Uvádíme konkrétní pochybení a výši případné korekce,“ uvedl Zdeněk Vašák, pověřený vedením Úřadu Regionální rady Severovýchod