J - L

1 2   Následující   ››

Kofinancování (spolufinancování) projektů

Kofinancování je poměr finančních prostředků subjektů zapojených do financování projektu. Finanční příspěvek ze strany Evropské unie smí v rámci ROP SV činit maximálně 85% celkových způsobilých výdajů projektu. Pokud tyto investice vytvářejí příjmy, je podíl EU výrazně nižší. Na základě principu participace je nutné, aby do procesu spolufinancování byly zahrnuty všechny subjekty, kterých se bude projekt dotýkat (EU, rozpočty státu, krajů, obcí, podnikatelů, atd.).

 

Kongresová centra

Jsou specializovaná místa pro pořádání kongresů a jsou určena zpravidla pro pořádání velkých akcí. Jsou budována a vybavována technologiemi tak, aby zajistila vysoké technické podmínky a maximální komfort pro účastníky kongresů. Velikost kongresových center vychází z potřeb a ambicí lokality a velikosti potencionálního trhu.

 

Kongresová turistika

Specializovaná forma cestovního ruchu, která zahrnuje soubor činností - zaměřených na výměnu vědeckých a odborných poznatků a zkušeností - spojených s cestováním a pobytem lidí v kongresovém místě. Zároveň jde i o nabídku doprovodných programů v rámci kongresu nebo v rámci využití volného času v kongresovém místě.

 

Kontrola ex-ante

Nebo také předběžná kontrola (provádí se před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace). Cílem ex-ante kontroly je ověřit věcnou správnost údajů v Žádosti a předejít případným budoucím problémům při implementaci projektu.

 

Kontrola ex–post

Následná kontrola prováděná po finančním ukončení projektu, která zjišťuje, zda došlo k naplnění původně stanovených cílů projektu. Cílem následné kontroly je prověřit, zda příjemce pomoci dodržuje závazky týkající se provozu projektu, vedení účetních dokladů a dalších závazků po dobu udržitelnosti projektu dle Smlouvy o poskytnutí dotace.

 
1 2   Následující   ››