K monitorovacím zprávám se budou předkládat výpisy z katastru nemovitostí

p.jpg Metodický pokyn č. 56 ukládá příjemcům povinnost předkládat výpisy z katastru nemovitostí jako povinnou přílohu k závěrečné monitorovací zprávě a ke každé monitorovací zprávě o udržitelnosti.

Pokyn reaguje na situace, kdy někteří příjemci nakládají s majetkem v rozporu s podmínkami Smlouvy o poskytnutí dotace a kdy dochází k neoprávněnému, nebo bez souhlasu řídícího orgánu zřízenému zástavnímu právu.

Řídící orgán ROP Severovýchod proto v rámci preventivních opatření přistoupil k rozšíření výčtu povinných příloh předkládaných příjemcem, a to o aktuální výpisy z katastru nemovitostí. Ve fázi realizace projektu budou aktuální výpisy z katastru nemovitostí předkládány příjemcem jako příloha k monitorovací zprávě se závěrečnou žádostí o platbu. V období udržitelnosti pak příjemce předloží aktuální výpisy z katastru jako přílohu k monitorovacím zprávám o zajištění udržitelnosti. Doloží výpisy zahrnující všechny nemovitosti označené žadatelem na kopii katastrální mapy (snímku z katastrální mapy), která byla přiložena k žádosti o poskytnutí dotace, a dále nemovitosti pořízené resp. realizované v rámci projektu.

Metodický pokyn stanovuje dvě výjimky. První se týká neinvestičních projektů, druhá pozemků, na kterých je realizována aktivita typu liniová stavba nebo veřejné prostranství. Příloha v této situaci není systémově vyžadována, nicméně v případě nejasností si řídící orgán může výpis dodatečně vyžádat. Metodický pokyn č. 56 je platný od 1. 4. 2014 pro všechna kola výzev.

Metodický pokyn č. 56