Kdo, jak, odkud a kam? Integrovaný regionální operační program má už jasnou realizační strategii

podeps__n___strategie_IROP.jpg Severovýchodní Čechy – Máme jasné vize, poslání i hodnoty, které chceme naplňovat. Integrovaný regionální operační program (IROP), který v dalším programovém období nahradí ROPy a IOP, sice ještě nemá oficiální požehnání od Evropské komise, přesto už jasně jeho představitelé deklarovali, jakým směrem se chtějí v příštích letech ubírat. Strategii realizace IROP na léta 2014 – 2023 slavnostně podepsali zástupci všech devíti subjektů, které se na chodu operačního programu budou podílet. Mezi ně patří Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako řídící orgán, sedm Regionálních rad a Centrum pro regionální rozvoj ČR. K slavnostnímu aktu došlo 1. října v Roztokách u Prahy.

„Strategie realizace IROP představuje zásadní dokument, který jasně říká, kdo a jakým způsobem bude v novém operačním programu spravovat evropské finance. Zkušenosti z předchozích let nám ukázaly, že je velmi důležité mít stanovenu kvalitní realizační strategii, podle které budeme všichni postupovat za společným cílem a díky níž může být program úspěšný,“ uvedl Zdeněk Vašák, ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod.

Strategie tak směřuje ke stanovení vizí, poslání a hodnot, jejichž naplňováním prostřednictvím čtyř strategických cílů budou smysluplně a účelně čerpány evropské dotace ve prospěch regionů a potažmo celé České republiky. Předejde se tak problémům spojeným s nedočerpáním peněz anebo neúčelným vynaložením prostředků.

Řídící orgán se společně se zprostředkujícími subjekty jednohlasně dohodl na formulaci poslání, vize a hodnot.

 

POSLÁNÍ:

Společně zvyšujeme kvalitu života v České republice

Smysl naší práce vnímáme nejen v hladkém úřadování evropských prostředků. Cítíme také spoluzodpovědnost za realizaci kvalitních projektů, které přinášejí užitek občanům i návštěvníkům České republiky. Projektů, díky kterým se v České republice lépe žije.


VIZE:

Zajišťujeme společně a odpovědně investice, které jsou vidět

Jako zodpovědný a respektovaný veřejný investor spolufinancujeme prospěšné projekty, u nichž je evidentní, proč jsou hrazeny z veřejných rozpočtů. Uskutečněné projekty jsou vidět a užitek, který přináší, dělá dobré jméno také naší práci.


HODNOTY:

Poctivě a nestranně

srozumitelně a otevřeně

 ochotně a profesionálně


STRATEGIE REALIZACE IROP:

Včas, spolehlivě a 3E spravovat a investovat 4,629 mld. EUR

Z této stručně formulované strategie vycházejí dohodnuté strategické cíle vedoucí k jejímu naplnění:

1. Zajistit certifikované výdaje v rámci IROP dle finančního plánu IROP

2. Dosáhnout každoročně i dlouhodobě spolehlivosti programu nad 98 %

3. Zajistit, aby prostředky programu byly investovány účelně, efektivně a hospodárně

4. Vybudovat pozitivní vnímání IROP a užitku výsledků IROP u cílových skupin, včetně klíčových aktérů


IROP patří k největším operačním programům v České republice. Jeho prostřednictvím by mělo v následujících letech směřovat do regionů 4,629 miliard eur. Dotace půjdou na rozvoj měst a obcí, na podporu komunitní a sociální oblasti, ekologie, modernizaci a rozvoj v oblasti dopravy anebo na zefektivnění veřejné správy. V tuto chvíli Evropská komise připomínkovala podobu programu schváleného vládou, a jakmile dojde k vypořádání těchto připomínek, bude program oficiálně schválen. „Harmonogram výzev bude do začátku roku 2015 k dispozici na webových stránkách strukturálních fondů a bude průběžně aktualizován. Každá́ výzva k podání́ žádosti bude zveřejněna minimálně̌ s půlročním předstihem před termínem, ve kterém bude nutné́ žádost odevzdat. Již v procesu vyjednávání s Evropskou komisí budeme avizovat, jaké oblasti podpory budou vyhlašovány hned na jaře 2015, tak, abychom stihli stavební sezónu 2015,“ doplnila Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně pro místní rozvoj. Regionální rada Severovýchod zůstane pro žadatele a příjemce institucí, která i nadále bude administrovat a hodnotit jejich záměry a poskytovat rady a konzultace.

 

Více o IROP včetně dokumentů a kompletní strategie realizace IROP najdete zde