M - O

1 2 3   Následující   ››

Malé a střední podniky (MSP)

Malé a střední podniky jsou definovány v příloze I. Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001, o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u státní podpory malým a středním podnikům, ve znění nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho rozsahu tak, aby zahrnovalo podporu určenou na výzkum a vývoj.

 

Minimální přípustná hranice celkových způsobilých výdajů

Minimální hodnota plánovaných způsobilých výdajů projektu v rámci dané oblasti podpory. Hranice se u jednotlivých oblastí podpor liší; projekty s nižšími způsobilými výdaji nebudou financovány.

 

MONIT7+

Informační systém, který slouží k administraci žádostí a k monitorování a kontrolám průběhu realizace jednotlivých projektů.

 

Monitorovací systém Strukturálních fondů (MSC2007)

Je informační systém řídicích orgánů sloužící pro monitorování implementace programů financovaných prostřednictvím Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. MSC2007 přímo komunikuje s informačním systémem ROP SV (informační systém MONIT7 ROP) a je propojen s informačním systémem platebního orgánu (manažerský a účetní systém IS VIOLA ) a dalšími. V MSC2007 se průběžně sleduje jak fyzická realizace projektů, tak i finanční toky.

 

Monitorovací výbor ROP

Monitorovacím výborem ROP je orgán zřízený členským státem po dohodě s Řídicím orgánem ROP a po konzultaci s relevantními partnery, který je zodpovědný za monitorování pokroku dosaženého při realizaci priorit a cílů stanovených ve Regionálním operačním programu.

 
1 2 3   Následující   ››