Metodický pokyn č. 49 upravuje definici a vykazování dvou monitorovacích indikátorů

EU.jpg Jak definovat a vykazovat vybrané monitorovací indikátory? Odpověď naleznete v Metodickém pokynu č. 49, který souvisí s aktualizací Národního číselníku indikátorů. Pokyn platí pro příjemce dotací z ROP Severovýchod od 7. prosince 2012.

Týká se úpravy definice a vykazování dvou indikátorů. První z nich - „Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů“ se vztahuje k projektům předloženým ve všech kolech výzvy pro předkládání projektových žádostí v rámci prioritní osy 2 – Rozvoj městských a venkovských oblastí, včetně 8. a 22. kola výzvy (IPRM). Druhý indikátor - „Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem“ se týká projektů předložených v rámci oblasti podpory projektů zlepšujících dopravní obslužnost území. Více se dočtete zde.