Časté dotazy

Zde naleznete nejčastěji kladené dotazy a odpovědi na ně. Máte i vy nějaký dotaz? Neváhejte se  zeptat prostřednictvím elektronického formuláře.

Hledat otázky

Nalezené otázky

1 2 3 4 5      ››

Pojmy „nové vzdělávací programy“ nebo „alternativní formy vzdělávání"

Co se rozumí pod pojmy „nové vzdělávací programy“ nebo „alternativní formy vzdělávání“?

Pokud je projekt předkládán v rámci prioritní osy 2 (Rozvoj městských a venkovských oblastí) a je zaměřen na rekonstrukci, modernizaci a investice do vybavení a zařízení základních (včetně speciálních), středních a vyšších škol, musí žadatel/příjemce prokázat... celá odpověď

Téma dotazu: Žádost o dotaci | Prioritní osa 2 | Obecné

Co se rozumí pod pojmem speciální základní škola?

Co se rozumí pod pojmem speciální základní škola? Lze za ni považovat i např. základní uměleckou školu?

Speciální škola je definována Vyhláškou MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí , žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Pro potřeby Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod je však... celá odpověď

Téma dotazu: Žádost o dotaci | Prioritní osa 2 | Obecné

výzva 2.2 do konce období 2013

Bude ještě do konce období 2013 otevřena nějaká výzva 2.2 pro záměry měst (nad 5000) v regionu?

Evropská komise schválila na začátku roku 2011 změnu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, v rámci které došlo k realokaci finančních prostředků do prioritní osy 2 – Rozvoj městských a venkovských oblastí. V této souvislosti bude na zářijovém... celá odpověď

Téma dotazu: Prioritní osa 2 | Obecné

Financování, způsobilé výdaje, Obecné

Existuje v oblastech podpory, kde je ve způsobilých výdajích uvedena mezi technickými zařízeními také kanalizace, nějaká omezení?

Přípojky splaškové kanalizace jsou způsobilé, pokud jsou ve vlastnictví příjemce dotace a jedná-li se o připojení objektu dotčeného projektem na páteřní kanalizační síť. Nezpůsobilým výdajem jsou rozvody splaškové kanalizace (hlavní kanalizační řad).

Téma dotazu: Financováni, způsobilé výdaje | Obecné

Financování, způsobilé výdaje, Obecné

Má zavedení režimu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele plnění na příjemce zdanitelného plnění přímý dopad na způsobilost DPH?

Režim přenesené daňové povinnosti nemá dopad na způsobilost DPH. Od 1. 1. 2012 příjemce plnění (plátce) odvede částku odpovídající podílu DPH ve svém daňovém přiznání a v případě, že příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu, je částka připadající na DPH... celá odpověď

Téma dotazu: Financováni, způsobilé výdaje | Obecné

Definice výrazů viz výše

Vážení přátelé,
sdělte mně prosím, kde naleznu veřejně přístupnou definici - kulturně-historická památka a památka obecně - použitou v Prováděcím dokumentu str. 58 nejlépe v roce 2008.

Definici kulturně-historické a technické památky lze nalézt v Prováděcím dokumentu ROP Severovýchod a Příručce pro žadatele a příjemce ROP Severovýchod. Například pro 2. kolo výzvy pro oblast podpory 3.1je tato definice konkrétně uvedena v těchto dokumentech: Prováděcí... celá odpověď

Téma dotazu: Prioritní osa 3 | Obecné

Co dělat v případě, kdy jsem využil(a) možnosti nepředkládat průběžnou monitorovací zprávu, pokud měla být podána v rozmezí 1 měsíce před odevzdáním etapové/závěrečné zprávy, ale před předložením etapové/závěrečné zprávy jsem podal(a) Oznámení příjemce o změnách v projektu, kterým se změnil finanční plán a tím došlo k oddálení termínu podání etapové/závěrečné monitorovací zprávy a k opětovnému vzniku povinnosti předložit průběžnou monitorovací zprávu?

Pokud došlo k opětovné povinnosti předložit průběžnou monitorovací zprávu z uvedeného důvodu, příjemce předloží do 10 kalendářních dnů od podání Oznámení příjemce o změnách v projektu na příslušný Územní odbor realizace programu průběžnou monitorvací zprávu... celá odpověď

Téma dotazu: Žádost o dotaci | Financováni, způsobilé výdaje | Obecné

Jak bude probíhat financování projektů?

Všechny platby budou ve formě ex post (kromě projektů technické pomoci). Bude možné předkládat žádost o platbu po uplynutí dvou měsíců po předložení předcházející žádosti o platbu, popř. po ukončení celého projektu. U projektů z 1. - 16. kola výzvy je možné... celá odpověď

Téma dotazu: Financováni, způsobilé výdaje | Obecné

Na jakém principu funguje podpora de minimis?

De minimis představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami „de minimis“ poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 EUR. Pro přepočet se použije měnového kurzu Evropské centrální banky... celá odpověď

Téma dotazu: Veřejná podpora | Obecné

Je věcné břemeno považováno za takové zatížení, které je pravidly ROP SV zakázáno?

Na majetku, který žadatel vkládá do projektu, muže být věcné břemeno bez omezení, ale na majetku pořízeném z dotace může být věcné břemeno zřízeno pouze se souhlasem řídícího orgánu, kterému musí ze strany příjemce předcházet řádné nahlášení změny v... celá odpověď

Téma dotazu: Obecné


1 2 3 4 5      ››

Nová otázka

(Kontrolní dotaz jako ochrana proti spamu.)