Časté dotazy

Zde naleznete nejčastěji kladené dotazy a odpovědi na ně. Máte i vy nějaký dotaz? Neváhejte se  zeptat prostřednictvím elektronického formuláře.

Hledat otázky

Nalezené otázky

‹‹      1 2 3 4 5      ››

V jaké podobě má být elektronická verze rozpočtu?

Rozpočet musí být zpracovaný např. v programu KROS plus, resp. v dalších programech pro rozpočtování pod systémem Windows ve tvaru obecného rozpočtového formátu (orf) či v Excelu (xls). Další podmínky na strukturu rozpočtu jsou uvedeny v Metodickém pokynu č. 13 „Postup... celá odpověď

Téma dotazu: Financováni, způsobilé výdaje | Obecné

Je možno nastavit rezervu na vícepráce již při vyplňování žádosti o poskytnutí dotace?

Nelze. Rezervu na vícepráce lze vytvořit pouze v případě, kdy je plánovaná hodnota zakázky na stavební práce vyšší než výsledná nabídková cena vybraného dodavatele uvedená ve smlouvě. Pak může příjemce prostřednictvím Oznámením příjemce o změnách v projektu/ve... celá odpověď

Téma dotazu: Žádost o dotaci | Financováni, způsobilé výdaje | Obecné

Musí příspěvkové organizace uvádět do smlouvy i účet zřizovatele?

"Na základě novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, která je účinná od 1. 4. 2009, je dle ustanovení § 28 odst. 11 finanční vztah mezi poskytovatelem veřejných finančních prostředků a příspěvkovou organizací zprostředkován... celá odpověď

Téma dotazu: Obecné

Je nutné evidovat příjmy u podpory de minimis?

U podpory de minimis není nutné evidovat příjmy, evidence příjmů je nezbytná u projektu, jehož celkové náklady jsou vyšší než 1 mil. EUR.

Téma dotazu: Veřejná podpora | Obecné

Pokud bude mít žadatel zvýhodněný úvěr od ČMZR banky, jedná se o souběh dotací?

Ano, jde o souběh dotací. U projektů nezakládajících veřejnou podporu nesmí být spolufinancován z jiných prostředků Společenství. U projektů zakládajících veřejnou podporu nesmí být spolufinancované z žádných jiných veřejných prostředků.

Téma dotazu: Financováni, způsobilé výdaje | Obecné

Kdo může být žadatelem v případě, kdy mezi způsobilými příjemci pro danou oblast podpory jsou i organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, ale majetek pořízený nebo zhodnocený z prostředků dotace nemůže být ve vlastnictví takové organizace zřizované obcí nebo krajem?

V případě, že majetek pořízený nebo zhodnocený z prostředků dotace nemůže být ve vlastnictví organizace zřizované obcí nebo krajem, musí být žadatelem vždy zřizovatel, tzn. obec nebo kraj.

Téma dotazu: Obecné

Budou zvýhodněni žadatelé, kteří budou žádat menší procento z dotace (a budou tedy mít větší podíl z vlastních prostředků)?

Žadatelé nebudou v tomto případě nijak zvýhodněni. Žádné z bodovacích kritérií bodovací tabulky nehodnotí projekt podle výše požadované dotace. To se týká jak celkové částky dotace, tak i procentuálního poměru dotace k celkovým způsobilým výdajům projektu.

Téma dotazu: Obecné

Žadatel typu nezisková organizace nebo zájmové sdružení právnických osob chce předložit projekt v rámci oblastí podpory 2.1, 2.2, 2.3 nebo 3.2. Jakým způsobem doloží, že splňuje definici veřejnoprávního charakteru žadatele?

Předkládá-li zájmové sdružení právnických osob nebo nezisková organizace (občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, církevní právnická osoba, nadace) projekt v rámci oblastí podpory 2.1, 2.2, 2.3 nebo 3.2, musí dle platné dokumentace k Regionálnímu... celá odpověď

Téma dotazu: Obecné

Jednou z povinných příloh k žádosti o poskytnutí dotace je stavební položkový rozpočet. Jakým způsobem mám přepočítat stavební položkový rozpočet z března roku 2004, abych jej mohl použít jako přílohu k žádosti?

Žadatel má dvě možnosti:

  1. Celý starší rozpočet aktualizuje na aktuální ceny materiálu a prací a takto aktualizovaný rozpočet předloží jako povinnou přílohu k žádosti o poskytnutí dotace. Žadatel rozklíčuje jednotlivé položky ze stavebního rozpočtu dle... celá odpověď

    Téma dotazu: Žádost o dotaci | Financováni, způsobilé výdaje | Obecné

Je možné dostávat pravidelně informace e - mailem?

Ano, ale musíte se zaregistrovat. Registraci je možné provést zde.

Téma dotazu: Webové stránky | Obecné


‹‹      1 2 3 4 5      ››

Nová otázka

(Kontrolní dotaz jako ochrana proti spamu.)