Časté dotazy

Zde naleznete nejčastěji kladené dotazy a odpovědi na ně. Máte i vy nějaký dotaz? Neváhejte se  zeptat prostřednictvím elektronického formuláře.

Hledat otázky

Nalezené otázky

1 2 3      ››

dotace na výměnu výměníkových stanic

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, zda lze čerpat dotaci na výměnu-obnovu domovních předávacích stanic k bytovým domům v lokalitě Liberecký kraj, žadatel by mohla být obec nebo soukromý subjekt.

Děkuji
š. Paseková

Dobrý den, tento typ aktivit bohužel ROP Severovýchod nepodporuje. Zkuste se obrátit na krajský úřad nebo na ministerstvo životního prostředí.

Téma dotazu: Žádost o dotaci

Podpora výstavby parkoviště.

Dobrý den. Jsem zástupce právnické osoby "Společenství vlastníků jednotek....", IČ 27527018. Protože vedení města (jak minulá, tak současné) doposavad neřeší komplexně dopravní obslužnost - konkrétně parkovací místa, naše SVJ si o města odkoupilo pozemky s tím, že vybuduje parkoviště o velikosti 48 parkovacích míst. V této souvislosti se chci dotázat, zda pro výše uvedený právní subjekt existuje dotační program z fondů EU pro uvedený konkrétní účel - podpořit výstavbu parkoviště? Děkuji za odpověď. P. Korba, předseda výboru.

Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. Regionální operační program NUTS II Severovýchod již nemá, bohužel, v plánu výzev žádnou z té oblasti podpory, ze které by bylo možné výstavbu parkoviště financovat. Alokace na tuto oblast podpory je již vyčerpána a není tedy možné... celá odpověď

Téma dotazu: Žádost o dotaci

Pojmy „nové vzdělávací programy“ nebo „alternativní formy vzdělávání"

Co se rozumí pod pojmy „nové vzdělávací programy“ nebo „alternativní formy vzdělávání“?

Pokud je projekt předkládán v rámci prioritní osy 2 (Rozvoj městských a venkovských oblastí) a je zaměřen na rekonstrukci, modernizaci a investice do vybavení a zařízení základních (včetně speciálních), středních a vyšších škol, musí žadatel/příjemce prokázat... celá odpověď

Téma dotazu: Žádost o dotaci | Prioritní osa 2 | Obecné

Co se rozumí pod pojmem speciální základní škola?

Co se rozumí pod pojmem speciální základní škola? Lze za ni považovat i např. základní uměleckou školu?

Speciální škola je definována Vyhláškou MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí , žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Pro potřeby Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod je však... celá odpověď

Téma dotazu: Žádost o dotaci | Prioritní osa 2 | Obecné

žadatel dotace obec s méně než 500 obyvateli

Může být žadatelem/příjemcem dotace obec s méně než 500 obyvateli v prioritní ose 2, oblast podpory 2.3. venkov?

V rámci prioritní osy 2, oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova mohou žádat z řad obcí pouze ty, které mají alespoň 500 a maximálně 5000 obyvatel. Obec s počtem obyvatel nižším než 500 tedy není oprávněným žadatelem/příjemcem v rámci této oblasti podpory. Jako směrodatný... celá odpověď

Téma dotazu: Žádost o dotaci | Prioritní osa 2

Co dělat v případě, kdy jsem využil(a) možnosti nepředkládat průběžnou monitorovací zprávu, pokud měla být podána v rozmezí 1 měsíce před odevzdáním etapové/závěrečné zprávy, ale před předložením etapové/závěrečné zprávy jsem podal(a) Oznámení příjemce o změnách v projektu, kterým se změnil finanční plán a tím došlo k oddálení termínu podání etapové/závěrečné monitorovací zprávy a k opětovnému vzniku povinnosti předložit průběžnou monitorovací zprávu?

Pokud došlo k opětovné povinnosti předložit průběžnou monitorovací zprávu z uvedeného důvodu, příjemce předloží do 10 kalendářních dnů od podání Oznámení příjemce o změnách v projektu na příslušný Územní odbor realizace programu průběžnou monitorvací zprávu... celá odpověď

Téma dotazu: Žádost o dotaci | Financováni, způsobilé výdaje | Obecné

Je možno nastavit rezervu na vícepráce již při vyplňování žádosti o poskytnutí dotace?

Nelze. Rezervu na vícepráce lze vytvořit pouze v případě, kdy je plánovaná hodnota zakázky na stavební práce vyšší než výsledná nabídková cena vybraného dodavatele uvedená ve smlouvě. Pak může příjemce prostřednictvím Oznámením příjemce o změnách v projektu/ve... celá odpověď

Téma dotazu: Žádost o dotaci | Financováni, způsobilé výdaje | Obecné

Jednou z povinných příloh k žádosti o poskytnutí dotace je stavební položkový rozpočet. Jakým způsobem mám přepočítat stavební položkový rozpočet z března roku 2004, abych jej mohl použít jako přílohu k žádosti?

Žadatel má dvě možnosti:

  1. Celý starší rozpočet aktualizuje na aktuální ceny materiálu a prací a takto aktualizovaný rozpočet předloží jako povinnou přílohu k žádosti o poskytnutí dotace. Žadatel rozklíčuje jednotlivé položky ze stavebního rozpočtu dle... celá odpověď

    Téma dotazu: Žádost o dotaci | Financováni, způsobilé výdaje | Obecné

K jakému datu je posuzováno, že je žadatel malým nebo středním podnikem (datum podání žádosti, podpisu smlouvy, platby, finančního ukončení, konec doby udržitelnosti) s ohledem na výši poskytnuté dotace?

Žadatel musí splňovat podmínku MSP ke dni předložení žádosti a ke dne nabytí účinnosti Smlouvy o poskytnutí dotace. Poslední okamžik, při kterém žadatel dokládá skutečnost, že je malým a středním podnikem je podpis Smlouvy o poskytnutí dotace.

Žadatel může... celá odpověď

Téma dotazu: Žádost o dotaci | Obecné

Jak zařadit do rozpočtu ve webové aplikaci BENEFIT7 výdaje typu technický dozor, autorský dozor a DPH vztahující se k vedlejším výdajům?

  1. výdaje typu technický dozor, autorský dozor a další náklady související s pořízením dlouhodobého majetku (vyjma výdajů, které jsou povinně uváděny ve vedlejších výdajích):

1 2 3      ››

Nová otázka

(Kontrolní dotaz jako ochrana proti spamu.)