Časté dotazy

Zde naleznete nejčastěji kladené dotazy a odpovědi na ně. Máte i vy nějaký dotaz? Neváhejte se  zeptat prostřednictvím elektronického formuláře.

Hledat otázky

Nalezené otázky

1 2 3 4      ››

financování koupě historické nemovitosti s pro účely rekonstrukce a zřízení komerčního vy

Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu. Lze v rámci Regionálního operačního program NUTS II Severovýchod
financovat koupi a následnou rekonstrukci historického objektu pro účey jeho následného využití pro komerční účely - zřízení penzionu, restaurace a tím podpořit turistický ruch v místě? Pokud ano, prosím o informace za jakých podmínek případně na koho se mohu s dotazem o bližší informace obrátit? Velice vám děkuji za odpověď. S pozdravem Radim Ryška

Vážený pane Ryško, v rámci ROP Severovýchod bylo možné za daných podmínek financovat rekonstrukci nemovitosti na komerční objekt za účelem rozvoje cestovního ruchu. Nakup nemovitosti byl v takovém případě možný pouze do maximální výše 10% celkových způsobilých... celá odpověď

Téma dotazu: Prioritní osa 3 | Financováni, způsobilé výdaje

Nabídka v cizí měně

Řešíme otázku, kdy uchazeč podá nabídku ve výběrovém řízení v režimu zákona v cizí měně konkrétně v eurech. Kdy a jak přepočítat na Kč. V zadávací dokumentaci není měna uvedena a konkretizována. Děkuji za odpověď

Pokud nebyl v zadávací dokumentaci specifikován požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny, tzn. i případný požadavek na podání nabídky v cizí měně a jeden z uchazečů podal nabídku v eurech (bez ohledu na dosavadní běžnou praxi), měl by zadavatel za účelem... celá odpověď

Téma dotazu: Webové stránky | Financováni, způsobilé výdaje

Financování, způsobilé výdaje, Obecné

Existuje v oblastech podpory, kde je ve způsobilých výdajích uvedena mezi technickými zařízeními také kanalizace, nějaká omezení?

Přípojky splaškové kanalizace jsou způsobilé, pokud jsou ve vlastnictví příjemce dotace a jedná-li se o připojení objektu dotčeného projektem na páteřní kanalizační síť. Nezpůsobilým výdajem jsou rozvody splaškové kanalizace (hlavní kanalizační řad).

Téma dotazu: Financováni, způsobilé výdaje | Obecné

Financování, způsobilé výdaje, Obecné

Má zavedení režimu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele plnění na příjemce zdanitelného plnění přímý dopad na způsobilost DPH?

Režim přenesené daňové povinnosti nemá dopad na způsobilost DPH. Od 1. 1. 2012 příjemce plnění (plátce) odvede částku odpovídající podílu DPH ve svém daňovém přiznání a v případě, že příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu, je částka připadající na DPH... celá odpověď

Téma dotazu: Financováni, způsobilé výdaje | Obecné

Publicita na prostředcích veřejné hromadné dopravy

Jakým způsobem musí být zajištěna publicita u prostředků veřejné hromadné dopravy spolufinancovaných z ROP SV?

Jedná se o pořízení movitého dlouhodobého hmotného majetku dle kapitoly 2.1.2 Pravidel publicity, kde se doporučuje v momentě, kdy je prostředek uveden do provozu jej označit vysvětlující tabulkou nebo štítkem (dle možnosti daného prostředku), na kterém bude informace o... celá odpověď

Téma dotazu: Prioritní osa 1 | Financováni, způsobilé výdaje | Publicita

Co dělat v případě, kdy jsem využil(a) možnosti nepředkládat průběžnou monitorovací zprávu, pokud měla být podána v rozmezí 1 měsíce před odevzdáním etapové/závěrečné zprávy, ale před předložením etapové/závěrečné zprávy jsem podal(a) Oznámení příjemce o změnách v projektu, kterým se změnil finanční plán a tím došlo k oddálení termínu podání etapové/závěrečné monitorovací zprávy a k opětovnému vzniku povinnosti předložit průběžnou monitorovací zprávu?

Pokud došlo k opětovné povinnosti předložit průběžnou monitorovací zprávu z uvedeného důvodu, příjemce předloží do 10 kalendářních dnů od podání Oznámení příjemce o změnách v projektu na příslušný Územní odbor realizace programu průběžnou monitorvací zprávu... celá odpověď

Téma dotazu: Žádost o dotaci | Financováni, způsobilé výdaje | Obecné

Kdy může příjemce podat první etapovou zprávu s žádostí o platbu?

První etapovou zprávu s žádostí o platbu je příjemce oprávněn podat ihned po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace oběma stranami, tedy bez ohledu na výši vynaložených způsobilých výdajů. Při předkládání následných zpráv s žádostí o platbu již musí příjemce splnit... celá odpověď

Téma dotazu: Financováni, způsobilé výdaje

Jak bude probíhat financování projektů?

Všechny platby budou ve formě ex post (kromě projektů technické pomoci). Bude možné předkládat žádost o platbu po uplynutí dvou měsíců po předložení předcházející žádosti o platbu, popř. po ukončení celého projektu. U projektů z 1. - 16. kola výzvy je možné... celá odpověď

Téma dotazu: Financováni, způsobilé výdaje | Obecné

Je možné, aby příjemce předložil závěrečnou zprávu s žádostí o platbu po období kratším než 3 měsíce od předešlé etapové zprávy s žádostí o platbu?

Ano, je to možné v případě, že předešlá etapová zpráva s žádostí o platbu byla schválena (tj. je ve stavu schválena v IS MONIT7 ). V opačném případě nebude příjemce technicky schopen založit v IS BENEFIT novou žádost o platbu.

Téma dotazu: Financováni, způsobilé výdaje

V jaké podobě má být elektronická verze rozpočtu?

Rozpočet musí být zpracovaný např. v programu KROS plus, resp. v dalších programech pro rozpočtování pod systémem Windows ve tvaru obecného rozpočtového formátu (orf) či v Excelu (xls). Další podmínky na strukturu rozpočtu jsou uvedeny v Metodickém pokynu č. 13 „Postup... celá odpověď

Téma dotazu: Financováni, způsobilé výdaje | Obecné


1 2 3 4      ››

Nová otázka

(Kontrolní dotaz jako ochrana proti spamu.)