Otázka

Téma dotazu: Prioritní osa 3 | Obecné

Definice výrazů viz výše

Vážení přátelé,
sdělte mně prosím, kde naleznu veřejně přístupnou definici - kulturně-historická památka a památka obecně - použitou v Prováděcím dokumentu str. 58 nejlépe v roce 2008.

Definici kulturně-historické a technické památky lze nalézt v Prováděcím dokumentu ROP Severovýchod a Příručce pro žadatele a příjemce ROP Severovýchod. Například pro 2. kolo výzvy pro oblast podpory 3.1je tato definice konkrétně uvedena v těchto dokumentech:

Prováděcí dokument ROP Severovýchod
verze 1.02 s platností od 17.12.2007
kapitola 8.1.B, str. 74 – poznámka pod čarou

Příručka pro žadatele a příjemce ROP Severovýchod
verze 2.0 s platností od 17.12.2007
příloha č. 1 – Specifické podmínky poskytnutí dotace PO 2 a 3 – str. 4, 8, 11 definice
příloha č. 2 – Povinné přílohy k žádosti o poskytnutí dotace – str. 16 bod 17 - definice, pro OP 3.1 pak ve výčtu příloh k OP 3.1 str. 22

21. březen 2011 09:15