Otázka

Téma dotazu: Žádost o dotaci | Prioritní osa 2

žadatel dotace obec s méně než 500 obyvateli

Může být žadatelem/příjemcem dotace obec s méně než 500 obyvateli v prioritní ose 2, oblast podpory 2.3. venkov?

V rámci prioritní osy 2, oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova mohou žádat z řad obcí pouze ty, které mají alespoň 500 a maximálně 5000 obyvatel. Obec s počtem obyvatel nižším než 500 tedy není oprávněným žadatelem/příjemcem v rámci této oblasti podpory. Jako směrodatný se bere údaj ČSÚ k 1.1. roku, v němž je vyhlášena výzva pro předkládání projektů. Pokud údaje v době podání žádosti o dotaci nejsou známé, jsou použity platné údaje ČSÚ z roku předešlého.

19. červenec 2011 17:00