Otázka

Téma dotazu: Financováni, způsobilé výdaje | Obecné

Financování, způsobilé výdaje, Obecné

Má zavedení režimu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele plnění na příjemce zdanitelného plnění přímý dopad na způsobilost DPH?

Režim přenesené daňové povinnosti nemá dopad na způsobilost DPH. Od 1. 1. 2012 příjemce plnění (plátce) odvede částku odpovídající podílu DPH ve svém daňovém přiznání a v případě, že příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu, je částka připadající na DPH způsobilá. Příjemce má i nadále povinnost za tímto účelem předkládat k etapové zprávě s žádostí o platbu kopii evidence pro daňové účely dle § 100 zákona o DPH.

20. červenec 2011 15:47