Otázka

Téma dotazu: Žádost o dotaci | Prioritní osa 2 | Obecné

Co se rozumí pod pojmem speciální základní škola?

Co se rozumí pod pojmem speciální základní škola? Lze za ni považovat i např. základní uměleckou školu?

Speciální škola je definována Vyhláškou MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí , žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Pro potřeby Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod je však speciální škola definována v širším slova smyslu, nikoliv pouze s ohledem na zmíněnou vyhlášku, a zahrnuje např. i základní umělecké školy, jazykové školy, školy při zdravotnických zařízení, školská zařízení pro zájmová vzdělávání a další druhy škol dle školského zákona.

3. listopad 2011 13:13