Otázka

Téma dotazu: Žádost o dotaci | Prioritní osa 2 | Obecné

Pojmy „nové vzdělávací programy“ nebo „alternativní formy vzdělávání"

Co se rozumí pod pojmy „nové vzdělávací programy“ nebo „alternativní formy vzdělávání“?

Pokud je projekt předkládán v rámci prioritní osy 2 (Rozvoj městských a venkovských oblastí) a je zaměřen na rekonstrukci, modernizaci a investice do vybavení a zařízení základních (včetně speciálních), středních a vyšších škol, musí žadatel/příjemce prokázat zavedení nového vzdělávacího programu nebo alternativních forem vzdělávání.

V souladu s pokyny v příloze č. 2 Příručky pro žadatele a příjemce žadatel předloží v rámci žádosti o poskytnutí dotace popis nového vzdělávacího programu a dále čestné prohlášení o závazku a popis nového vzdělávacího programu ve znění: „Žadatel čestně prohlašuje, že nejpozději do 12 měsíců od finančního ukončení realizace projektu předloží příslušnému územnímu odboru realizace programu doklad potvrzující úspěšné zavedení nového vzdělávacího programu nebo alternativní formy vzdělávání. Tento doklad bude předložen jako doklad prokazující odůvodněnost investice realizované prostřednictvím projektu financovaného z ROP Severovýchod.“

Doklad musí být vystaven příslušným orgánem kompetentním pro schvalování vzdělávacích programů nebo alternativní formy výuky (MŠMT) nebo se bude jednat o prohlášení statutárního zástupce školy v případě základních škol a tento doklad musí prokazovat zavedení nového vzdělávacího programu či alternativní formy vzdělávání.

3. listopad 2011 13:15