Otázka

Téma dotazu: Veřejná podpora | Financováni, způsobilé výdaje

Od kdy nastává pro projekty způsobilost výdajů? Záleží při tom, zda projekt zakládá veřejnou podporu?

Pro projekty nezakládající veřejnou podporu platí, že výdaje jsou způsobilé, jestliže vzniknou a jsou uhrazeny po registrace žádosti o poskytnutí dotace. (S výjimkou oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční a dopravní infrastruktury, kde jsou výdaje způsobilé od 1.1. 2007.) Výdaje na projektovou dokumentaci, výdaje na realizaci výběrových řízení, režijní náklady a nákup pozemků a staveb mohou u těchto projektů vzniknout a být uhrazeny po 1.1. 2007. Před tímto datem nesmí dojít k právně závaznému příslibu dodávek, které jsou předmětem projektu.

U veřejných i podnikatelských subjektů, jejichž projekty zakládají veřejnou podporu, jsou veškeré výdaje způsobilé až od data, kdy bylo žadateli sděleno, že projekt prošel kritérii přijatelnosti. Před tímto datem nesmí dojít k právně závaznému příslibu objednávky zařízení.

5. květen 2009 18:00