Otázka

Téma dotazu: Obecné

Jak je definován veřejnoprávní subjekt, je-li vyžadováno, aby žadatel tuto definici splňoval?

Veřejnoprávním subjektem se rozumí jakýkoli subjekt, který:

  • je založený nebo zřízený za zvláštním účelem uspokojování potřeb obecného zájmu, který nemá průmyslovou nebo obchodní povahu,
  • má právní subjektivitu,
  • je financován převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo jiným veřejnoprávními subjekty; nebo je těmito orgány řízen, nebo je v jeho správním, řídícím nebo dozorčím orgánu více než polovina členů jmenována státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Tato definice vychází z metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013, kterou vydalo ministerstvo financí. Tuto definici uvádíme na našich webových stránkách ve slovníčku pojmů a v kapitole Vymezení pojmů v aktuální Příručce pro žadatele a příjemce ROP SV.

5. květen 2009 18:05