Otázka

Téma dotazu: Obecné

Jak by se postupovalo v případě, kdy by vzniklo zástavní právo v průběhu udržitelnosti projektu? Ohrozilo by to udržitelnost dotace?

Příjemce je povinen po dobu udržitelnosti projektu nakládat s majetkem spolufinancovaným z ROP SV s péčí řádného hospodáře a majetek nezatěžovat věcnými právy třetích osob včetně zástavních práv. S výjimkou zvláštních případů, kdy má příjemce k takovémuto jednání předchozí písemný souhlas řídícího orgánu, nesmí příjemce po dobu pěti let ode dne finančního ukončení projektu majetek pořízený z dotace převést, pronajmout nebo vypůjčit.

5. květen 2009 18:07