Otázka

Téma dotazu: Obecné

Žadatel typu nezisková organizace nebo zájmové sdružení právnických osob chce předložit projekt v rámci oblastí podpory 2.1, 2.2, 2.3 nebo 3.2. Jakým způsobem doloží, že splňuje definici veřejnoprávního charakteru žadatele?

Předkládá-li zájmové sdružení právnických osob nebo nezisková organizace (občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, církevní právnická osoba, nadace) projekt v rámci oblastí podpory 2.1, 2.2, 2.3 nebo 3.2, musí dle platné dokumentace k Regionálnímu operačnímu programu Severovýchod (Prováděcí dokument, Příručka pro žadatele – Příloha č.2) splnit definici veřejnoprávního charakteru žadatele.
Žadatel má veřejnoprávní charakter, pokud splní tři následující podmínky:

  1. musí mít právní subjektivitu a
  2. musí být založený nebo zřízený za zvláštním účelem uspokojování potřeb obecného zájmu, který nemá průmyslovou nebo obchodní povahu a
  3. musí vyhovět alespoň jednomu z následujícím kritérií (tj. stačí splnit jedno z kritérií a), b) nebo c):
    • a) je financován převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty nebo
    • b) je státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty řízen nebo
    • c) má ve svém správním, řídícím nebo dozorčím orgánu více než polovinu členů jmenovaných státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty

Splnění výše uvedených podmínek (1, 2, 3) žadatel deklaruje prostřednictvím čestného prohlášení – viz formulář č.4 Přílohy č. 2 Příručky pro žadatele. Oprávněnost a správnost čestného prohlášení bude při případných kontrolách u jednotlivých žadatelů/příjemců kontrolována na základě těchto dokumentů: Podmínka č. 1: Doklady o právní subjektivitě předložených v rámci žádosti o poskytnutí dotace

Podmínka č. 2: Doklady o právní subjektivitě předložených v rámci žádosti o poskytnutí dotace (zakládací listina, zakladatelská smlouva, apod.)
Podmínka č. 3a): Popisná příloha k účetní závěrce dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. k zákonu o účetnictví (§ 29 a § 30), kde bude uveden poskytovatel podpory, přijatý a použitý objem finančních zdrojů, účel podpory, způsob vyúčtování ve vztahu k poskytovali, případně informace k řešení víceletých projektů. Údaje o přijatých veřejnoprávních prostředcích a ostatních finančních prostředcích, doplněné o komentář k jejich struktuře musí souhlasit s příslušnými položkami rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Pokud by subjekt vedl daňovou evidenci, vypracuje přehled přijatých a použitých prostředků od všech veřejnoprávních subjektů a současně od jiných poskytovatelů také ve formě přílohy a doloží kopie bankovních výpisů, nebo kopie příjmových pokladních dokladů, dále doloží kopii dokumentu ze kterého jsou patrné veškeré podmínky stanovené poskytovatelem a respektované příjemcem. Splnění definice veřejnoprávního subjektu bude ÚRR zkoumat za rok, který předchází předložení žádosti o poskytnutí dotace a dále za rok, který předchází podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.

Příloha č. 3b): Aktuální přehled subjektů, kterými je řízen a je-li to relevantní, i s uvedením odkazů na příslušné právní normy.

Příloha č. 3c): Aktuální složení správních, řídících nebo dozorčích orgánů s uvedením jmen zástupců a názvů subjektů, které příslušní zástupci reprezentují.

Splnění podmínek 3a, 3b a 3c bude v případě 2. výzvy ROP SV kontrolováno nejpozději před schválením žádosti o platbu a u dalších výzev již při kontrole žádosti o poskytnutí dotace (viz aktualizované znění Přílohy č. 2 Příručky pro žadatele).

5. květen 2009 18:10