Otázka

Téma dotazu: Prioritní osa 2 | Prioritní osa 4 | Obecné

Jak je definována hranice průmyslové zóny, aby byla splněna podmínka, že jde o zónu malého rozsahu.

Za průmyslovou zónu malého rozsahu je v rámci ROP SV považováno takové ucelené území, jehož rozloha nepřesahuje 5 ha, a které je určeno prostřednictvím územního plánu pro průmyslové či podnikatelské využití. Konkrétně jde především o následující způsoby využití: „zóna průmyslové výroby“ nebo „zóna služeb, podnikání a technického vybavení“ nebo „zóna pro podnikání“. Rozkládá-li se průmyslová zóna na katastrálních územích více obcí, započítává se do její celkové rozlohy veškerá plocha určená všemi územními plány dotčených obcí.

5. květen 2009 18:24