Otázka

Téma dotazu: Žádost o dotaci | Obecné

Je možné, aby žadatel předložil „nanečisto“ finálně uloženou žádost vč. povinných příloh a požadoval, aby pracovníci Územního odboru realizace programu provedli „zkušebně“, „nanečisto“ hodnocení přijatelnosti a formální kontrolu projektu?

Pracovníci Územních odborů realizace programu provádí kontrolu přijatelnosti a kontrolu formálních náležitostí projektu až po předložení projektu dle podmínek definovaných v Příručce pro žadatele a příjemce a po jeho zaregistrování v IS Monit7 . Tzv. „zkušební“ posouzení přijatelnosti a formální kontrola projektu není možná.

5. květen 2009 19:22