Otázka

Téma dotazu: Prioritní osa 3

Jaká je definice kongresového centra a kongresové turistiky pro potřeby ROP NUTS II Severovýchod?

Při posuzování tématu kongresové turistiky vycházíme z obecně přijímaných definic, které také uvádíme na webových stránkách Regionální rady ve slovníčku pojmů:
Kongresová centra - jsou specializovaná místa pro pořádání kongresů a jsou určena zpravidla pro pořádání velkých akcí. Jsou budována a vybavována technologiemi tak, aby zajistila vysoké technické podmínky a maximální komfort pro účastníky kongresů. Velikost kongresových center vychází z potřeb a ambicí lokality a velikosti potencionálního trhu.
Dle metodiky mezinárodní organizace IAPCO jsou kapacitní požadavky a jejich kompozice následující

  • Hlavní hala – její kapacita je součtem kapacity všech dalších hal a místností
  • 1 hala s velikostí cca 50 % hlavní haly
  • 2 haly s velikostí cca 25 % hlavní haly
  • Salonky

Kongresová turistika - specializovaná forma cestovního ruchu, která zahrnuje soubor činností - zaměřených na výměnu vědeckých a odborných poznatků a zkušeností - spojených s cestováním a pobytem lidí v kongresovém místě. Zároveň jde i o nabídku doprovodných programů v rámci kongresu nebo v rámci využití volného času v kongresovém místě.

5. květen 2009 19:26