Otázka

Téma dotazu: Žádost o dotaci | Obecné

K jakému datu je posuzováno, že je žadatel malým nebo středním podnikem (datum podání žádosti, podpisu smlouvy, platby, finančního ukončení, konec doby udržitelnosti) s ohledem na výši poskytnuté dotace?

Žadatel musí splňovat podmínku MSP ke dni předložení žádosti a ke dne nabytí účinnosti Smlouvy o poskytnutí dotace. Poslední okamžik, při kterém žadatel dokládá skutečnost, že je malým a středním podnikem je podpis Smlouvy o poskytnutí dotace.

Žadatel může zvýšit počet zaměstnanců během projektu a dostat se tak nad hranici MSP. Podpora je totiž považována za poskytnutou okamžikem, kdy na ní vznikne příjemci právní nárok, tj. v tomto případě dnem nabytí účinnosti Smlouvy o poskytnutí dotace. Proto je zásadní, jaký status má subjekt, kterému je dotace poskytnuta, ke dni podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace. Nehraje roli, zda se následně jeho status změní, neboť se vychází ze stavu platného k datu poskytnutí podpory.

5. květen 2009 10:30