Otázka

Téma dotazu: Prioritní osa 3

Může v OP 3.1. žádat fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku, ale zároveň je podnikatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. a), b) nebo c) obchodního zákoníku?

Podpora v cestovním ruchu, oblast podpory 3.1. se nevztahuje na osobu provozující zemědělskou výrobu (tj. podnikatele dle ust. § 2 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku) kvůli překryvu s PRV. Pokud je však subjekt zároveň podnikatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. a), b) nebo c) obchodního zákoníku, tj. kromě provozování zemědělské výroby podniká i v jiné oblasti, která má vztah k danému projektu, na nějž žádá o poskytnutí dotace, a splňuje podmínky dané programem, je to možné. Žadatel předkládá jako přílohu „Doklad o právní subjektivitě žadatele“, kterou je výpis z obchodního rejstříku (případně výpis z živnostenského nebo jiného rejstříku). Z něj musí být patrné, že podniká v oboru jiném než je provozování zemědělské výroby, a že tento obor má vztah k předmětu projektu. Pokud se po podnikateli žádá dvouletá podnikatelská minulost v případě projektů, které jsou realizovány na území obce do 2000 obyvatel, musí žadatel doložit trvání jiné než zemědělské činnosti delší než 2 roky.

5. květen 2009 19:27