Otázka

Téma dotazu: Veřejné zakázky

První verze pokynů pro zadávání veřejných zakázek byla zveřejněna na webu ROP NUTS II Severovýchod dne 26.7.2008. Jsou tyto pokyny závazné i pro žadatele, který realizoval veřejnou zakázku před zveřejněním těchto pokynů?

Pokyny jsou závazné pro všechny příjemce podpory z prostředků ROP SV, bez ohledu na jejich právní formu či způsob financování, a to ode dne jejich zveřejnění na webových stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (26.7.2007). příjemce, který zahájit výběrové řízení před tímto datem musí postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

5. květen 2009 19:33