Otázka

Téma dotazu: Žádost o dotaci | Financováni, způsobilé výdaje | Obecné

Je možno nastavit rezervu na vícepráce již při vyplňování žádosti o poskytnutí dotace?

Nelze. Rezervu na vícepráce lze vytvořit pouze v případě, kdy je plánovaná hodnota zakázky na stavební práce vyšší než výsledná nabídková cena vybraného dodavatele uvedená ve smlouvě. Pak může příjemce prostřednictvím Oznámením příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace požádat Řídící orgán o ponížení položek rozpočtu projektu, které se vztahují k dané zakázce a o převod takto ušetřených prostředků do položky rezerva na vícepráce. Výše takto převedených prostředků může činit maximálně 20% z výsledné nabídkové ceny a zároveň v součtu s nabídkovou cenou nesmí překročit plánovanou původní hodnotu zakázky. Tzn. že v případě, kdy příjemce má již ukončené výběrové řízení před podáním žádosti o poskytnutí dotace, musí v rozpočtu zohlednit již vysoutěženou cenu.

22. květen 2009 12:21