Otázka

Téma dotazu: Veřejná podpora | Obecné

Na jakém principu funguje podpora de minimis?

De minimis představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami „de minimis“ poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 EUR. Pro přepočet se použije měnového kurzu Evropské centrální banky platného pro den, kdy vznikl právní nárok na poskytnutí podpory, tj. v podmínkách ROP den uzavření smlouvy o posyktnutí dotace. Finanční strop platí bez ohledu na formu či účel podpory de minimis poskytnuté v předchozím tříletém období. Za tříleté období se považují fiskální roky používané k daňovým účelům. Podporu de minimis není možné kumulovat s jinou veřejnou podporou na stejné způsobilé výdaje, jestliže by kumulací došlo k poskytnutí vyšší míry podpory než je stanovena dle regionální mapy podpory (resp. v nařízení o blokových výjimkách nebo v rozhodnutí EK).

22. květen 2009 12:23