Otázka

Téma dotazu: Žádost o dotaci | Obecné

Je nutné dokládat přílohy Posouzení vlivu na ŽP a Natura 2000, pokud žadatel doloží právoplatné územní rozhodnutí nebo stavební povolení?

Pokud žadatel doloží právoplatné územní rozhodnutí nebo stavební povolení, má se za to, že již je vliv projektu na ŽP a systém NATURA 2000 posouzen v rámci stavebního resp. územního řízení. Pokud by byl vliv negativní, nebylo by povolení vydáno.

Pokud pro projekt tato povolení nejsou relevantní, musí žadatel dokládat posouzení vlivu na ŽP a NATURA 2000 potvrzením, které získá na oddělení (odboru) životního prostředí na příslušném krajském úřadě.

5. květen 2009 10:49